Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BERGVÆRKSDR1FT OG sT1.–:NBHC1). 315 sterne ikke lade deres næsten forfa1dne Gaarde saa ganske ligge ode,. men at de istandsætte dem med gode Bygninger, og forsyne dem med Foder, Spise- og Drikkevare samt Natte1eie for Rey- sende imod taalelig Beta1ing. - Af hvad Aarsag Præsterne lade deres Gaarde forfalde, bør man ogsaa erkyndige sig, thi paa min Reise fra Skeen med den Mand, som fulgte mig, have vi begge ikke ret vel kundet, uagtet tilbu(len Beta1ing, faae Herberge hos Præster eller i Kiøbstæder, i Bygder, Byer og hos Bønder, men al1evegne var Betalingen overdreven. » “0m skogvæsenet ytrer bergmesteren: (–Siden at Hollænderne udføre fra Norge en overdreven Mængde Tømmer, Mastetræer, Bygningstømmer, Bræder og Lægter, og derimod tilbringe Landet ikkun Si1ke og ringere Tøier, saa bliver ved denne Handel megen og god Skov lagt øde. “ Idet at Berg- verkerne uden al Tvivl vil komme i Gang, hvortil man nu op- retter Smeltehytter, Jernhammere og især Seigerhytter, og man til alle disse vil komme til at bruge mange Kul, ligeledes da der vil til Vaaningshuse og andre Bygninger, Som henhøre til Berg- verksbrug, anvendes en stor Deel Tømmer, saa bliver fornødent. samme at forskaffe, og tillige Paasyn at holdes over, at Udførse1 af saadant Tømmer standses og afskaffes, eller at ikkun de, som tilføre Bergverkerne Fødevare eller andre Fornødenheder, maatte denne bevilgeS.» Det er klar-t, at Glaser, da han foreslog kongen denne store og kostbare plan, har anseet Telemarken for at være rigt paa ertser, og at han har ment, at der vilde blive stadig bergværks- drift paa de opdagede anvisninger og paa dem, som maatte op- dages. – Det viste sig imidlertid, at de forhaabninger, som han nær-ede, ikke gik i opfyldelse. De rige kobberertser i Telemarken, hvilke tildels er sølv- holdige, optræder i nyrer og uregelmæssig, saaledes, at der kan fremlægges store stuffer af ren kobberkis eller brogetkobber eller kobberglands, men forekomsternes længde er i regelen liden og de ædle ertser ustadige paa gangene, og denne ertsernes fore- komst har givet anledning til mange større og mindre bergværks- foretagender i Telemarken, hvilke foretagender som regel har givet underskud. Dette første bergværksforetagende gav ogsaa anledning til de første bestemmelser eller love vedkommende bergværksdriften, og har forsaavidt sin betyd.ning, som bergværksdriften da gaves fri; der indførtes den fri muthing og overhovedet 1–etsprinciper, som falder sammen med dem, som endnu den dag idag gjælderi vort land.