Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fri-ZI)RIFT. 20l gaardene Ager og eng ligger i en strækning i de Smaa dales bund. Skogen, hovedsagelig furu- og granskog, er havnegangen for kreaturerne om sommeren. Gaardene har saaledes sine agre, eng, havnegang og skog i nærheden, hvorfor bruget kan drives med en mindre arbeidsstyrke. Havnegangene er magre, thi under den tætte naaleskog vokser daarligt græs; men kreatur- stellet kan forblive under tilsyn fra gaarden hele aaret igjennem. Kjørene blir om middagen og natten drevne hjem til gaardene eller til sommerfjøse i nærheden, og megen gjødning kan saa- ledes om sommeren samles for den dyrkede jord. Høet, Som engene giver, er af en ret god beskaffenhed, ialfald meget bedre end det myrhø, kjørene i fjeldbygderne ofte faar til vinter- foder. I Nedre Telemarken ligger mange gaarde sammen i større dalstrækninger; hver gaard har ogsaa her ager og eng samlet; men skog og havne-gang er sædvanlig længer borte, og mange gaarde har ikke havnegang for hele sommeren, men kun for en 3 ugers tid af forsommeren; ved St. Hansdag sendes kvæget da til beiterne paa Øvre Telemarkens fjeldvidder. Gaardene har i Nedre Telemarken større strækninger af dyrkbar jord end i Øvre Telemarken. Agerbruget er her mere hovedsag; hesteholdet blir her betydeligt større i forhold til kvæg- holdet, hvilket ogsaa har sin grund deri, at jorden her mange steder er leret. Medens man i Øvre Telemarken mod 1 hest holder 8 a 9 kjør og 17–18 stkr. smaafæ, holder man i Nedre Telemarken imod 1 hest blot 5–-6 kjør og 3–-4 stkr. smaafæ. I Øvre Telemarken ligger vel ogsaa gaardene for en stor del i dalførerne ligesom i Nedre Te1emarken; men det er oftest blot agrene, de har i nærheden, engene kun for en ringe del; thi den største del af vinterfodret hentes fra bortliggende slaatter i fje1dene, og havnegangen er ligeledes oftest fjernt fra gaarden; noget af havnegangen, hjemmehavnen eller saameget som kvæget behøver til beite 3 ugers tid af forsommeren og høsten, ligger ofte i nogle kilometers afstand fra gaardene; men de vidtstrakte fjeldbeiter ligger længere borte. Da dalene her er mindre brede, blir det dyrkbare jordsmon mindre, og fædriften er derfor her vigtigere i forhold til agerbruget end i Nedre Telemarken. I en stor del af amtet foregaar slaatten ikke alene paa mark, som har været dyrket og benyttet til ager, men ogsaa paa dele af eiendommen, som ikke har været opbrudt med plog eller fuldstændig ryddede; slaattemarken her afbrydes ofte ved mellemliggende fjeld- og skogpartier, og slaatten foregaar ikke hvert aar i samme omfang, men retter sig efter aarets græsvækst og den arbeidskraft, som kan benyttes hertil. Engene tilsaaes tildels med græsfrø.