Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
I.
Breve fra Jørgen Lottrup Schydtz.

Denne brave Mand, der ligesom Nyerup selv var en født Fynbo, var fra 1797 og indtil sin Død (1832) ansat først som Assessor, derpaa som Justitiarius ved Bergens Stiftsoverret. Han var Fader til den 1859 afdøde Jens S., Stiftamtmand i Bergen, som paa en Række af Storthing repræsenterede sin Hjemstad, og til Christian Lottrup S., der 1837 døde som Garnisonspræst og Hofprædikant i Christiania.

Justitiarius Schydtz hørte til Nyerups kjæreste og ældste Venner. De boede sammen under sin Skolegang i Odense, og toge samtidig (1776) Examen artium, ved hvilken de begge vare af de i Datidens academiske Sprog saakaldte „Nobiles“, (ɔ: erholdt Udmærkelse). I sin i Forordene til nærværende Brevsamling omtalte Autobiographi omtaler Nyerup selv (p. 6–7) sit Forhold til Schydtz saaledes: „Der fremspirede mellem os det varmeste Venskab, hvis Inderlighed længe gjorde os uadskillelige, og hvis Varighed vil strække sig ud over Tid og Grav.“

Samtlige de her meddeelte Brevfragmenter hidrøre fra S’s Liv i Bergen, naar undtages de to første, der ere skrevne fra en Reise, som Schydtz 1784 foretog i Norge med sin Discipel, en Søn af den bekjendte Conferentsraad Nils Ryberg, som man seer, uden at ane, at dette Land skulde blive hans fremtidige Hjem. Det tidligste af disse tvende Breve viser, – hvad man før ikke har kjendt til – at Nyerup, der just tog den philologiske Magistergrad samme Aar, i 1784 har tænkt paa at søge Rectoratet ved den Latinskole paa Kongsberg, hvis Oprettelse dengang paatænktes, men som først kom istand 1787 og da til sin Rector erholdt Mag E. Boye, fra hvem senere i denne Samling vil forekomme et Brev.

Af Nyerups mangfoldige Correspondenter er der neppe nogen, fra hvis Haand der forefindes saamange Breve som fra Schydtz, det skulde da være fra Rector O. Vorm i Horsens, hvis Breve dog ei mere existere i Original, men (som i min Fortale bemærket) ere udgivne af J. Møller. Dog har jeg formedelst Indholdets ofte ganske private Natur ikke anseet mere end de følgende Brudstykker af Schydtz’s Breve for skikkede til Udgivelse.