Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
71


strakte Grændser ikke eier en Boghandler, der fortjener dette Navn, og Bibliotheker besidder det ikke engang til Huusbehov; vi maa altsaa klage over angusta res domi, hvis vi kun følte denne Fattigdom, men jeg tror, vi, hvad Følelse angaar, ere lykkelige. At man i Kongsberg dog veed, hvad Literatur er, har Stedet den latinske Skole at takke for, som blev oprettet 1787, men efter den gamle Viis og Maade, fra hvilken jeg dog har søgt at afvige noget. Et Bergseminarium har Byen, hvilket kunde udvides til Videnskabernes Bedste, men Finantsvæsenets Kniben, denne cura peculi er det alvældige Bolverk derimod. Seminariet har vel for en Tid siden faaet en duelig Lærer i Assessor Esmark, men hiint stærke Baand binder Hænderne og lægger Tømme paa Geniet.

– – – Kan jeg tjene Dem med en eller anden Efterretning fra dette Sted anseer jeg det for min Skyldighed; De har allerede fornøiet mig meget ved de interessante Efterretninger, De har leveret i Beskrivelsen over Kjøbenhavn denne min kjære Fødeby, som Skjæbnen har forviist mig fra.

Ærbødigst

C. Boye.
IX.
Fra Rector Dr. J. H. Tauber.

Denne Danmarks i sin Tid utvivlsomt meest anseede Skolemand, om hvem vi henvise til hans Autobiographi i Bloch’s Fyenske Geistlighed 1, 432–455 samt til N. S. J. Blochs Roskilde Domkirkes Historie 1, 171–77, er ved Siden af C. L. Strøm den eneste af dem, hvis Breve i denne Samling udgives, som ikke er født eller har været bosat i Norge. At imidlertid de følgende Breve, der meddele vigtige Bidrag til Biskop Gunnerus’s Biographi, saavelsom angaaende det 1771 paatænkte norske Universitet i Christianssand, ikke upassende tages med ved nærværende Leilighed, tror Udgiveren imidlertid med Vished vil blive indrømmet. Tauber var Gunnerus’s Secretair eller Assistent ved hans Arbeider i 1771; det var oprindelig Bestemmelsen, at han skulde have fulgt sin Velynder til Throndhjem og der for det første erholdt Conrectoratet ved Latinskolen, men