Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
26

raad Brandtes Prædilection for saadanne mine Competentere, som jeg er virkelig undseelig over at have været Competent med. Jeg beder mig og min Søn recommanderet til Deres gode Indsigt og Raad i Henseende til denne sidste. Jeg tror, det jeg med næste Post vover et latinsk Brev til Dr. Moldenhaver. Jeg siger: vover, thi han er en stærk Latiner og hans Liv-Sprog, derimod er jeg svag.

Min udenlandske Brevvexling er nu sjelden, og lærd Omgang gives ikke i denne Egn. Dog er jeg ei forlegen med nogen Time, men min Maade at bruge Tiden er noget original og torde finde Sted i les memoires de ma vie. Kammerherre Anker besøgte mig med to engelske Herrer for en 14 Dage fiden. Min Levemaade fandt hans Approbation, kuns han havde givet sig lidt mere Tid til at bemærke alt. Før jeg slutter, maa jeg berette, hans Durchlauchtighed. Hertugen af Augustenborg har i en vis Forestilling egenhændig tilskrevet mig meget naadig, men skulde det være raadig at insinuere noget for min Søn til ham. – – – –

Edsberg 27 Marts 1800.

Meget af min Brevvexling har ophørt paa Aars Tid ligesom den, jeg havde den Ære at staa i udi med Dem hvortil min Kones Sygdom i al den Tid med mere har fra min Side været Aarsag. Især har jeg for Hovedstaden i begge Riger paa en Maade længe været civiliter mortuus, skjønt jeg har nogen Familie der, ja en Datter hos Directeur Schultz, som har en Cousine af mig tilægte. Maaskee jeg ei der kommer til forønskede Kjendskaber, før jeg nedflytter til et dansk Kald, siden jeg saa ofte forgjæves har ansøgt de fordeelagtige Kald i Agershuus Stift. Det er næsten utrolig hvor fatal jeg har været i Ansøgnings Vei, men ei har kunnet ret opdage Aarsagen. Sandelig, jeg har oplevet mange Besynderligheder, jeg har nok Lyst til at samle det alt som memoires. Complimenter har jeg faaet mere end nok af, men deraf kan man ligesaalidt leve, som af smukke Prospecter her gives. Imidlertid finder jeg mig i alt, er selv frisk og er sjelden ledig, kuns jeg havde min nye Hustru frisk.

Nu lidt literairt; mine Tanker i Anledning af det nye Lære-