Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
10


3 Marts 1807.

Du, gode Nyerup, var den første, der hilsede mig som Justitiarius i Bergens Stiftsoverret, og hvor usigelig kjært det var mig at modtage denne Hilsen allerførst af min ældste trofaste Ven, indseer Du let. – –

3 Juni 1809.

– – – Fienden foruroliger os ikke i Bergen, men han gjør os Ulykke nok ved at afskjære al Tilførsel. Tænk, en Tønde Byg koster nu 15 Rdl. Resten i Forhold. Fra Amerika have vi faaet Tobak, Risengryn og noget Hvedemeel. – –

20 Juli 1811.

– – Embedsmændenes Kaar ere paa nærværende Tid saaledes, at man for Postpengenes Skyld nødes til at renuncere paa al venskabelig Brevvexling, naar denne blot har til Hensigt at underrette Vennen om, hvorledes man lever. – –

29 Mai 1813.

Rangskatten, 40 Rdlr. om Aaret vil minde mig om det, jeg maaskee ellers ikke huskede paa, at jeg er Etatsraad. – – Er det ikke en afgjort Sag, at norske Embedsmænds Sønner skulle tage 1ste og 2den Examen ved det norske Universitet? For mig er denne Omstændighed trykkende, thi alting er dyrere i Chrisiiania end i Kbhvn, og jeg har ingen Bekjendte der, som kunde have Tilsyn med mine Børn, naar de flyve ud af Forældrenes Huus. – Det skulde være mig kjært, om jeg kunde skaffe Dig Bidrag til Worms Lexikon. Jeg skal gjøre mit bedste, men her i Byen ere kun faa Forfattere, som nu leve. „Her kjøber, her sælger, her handler enhver,“ mig og nogle andre Embedsmænd undtagne, som intet have at handle med.

12 Novbr. 1822.

– – Jeg havde troet, at Reins Helbred skulde have forbedret sig, siden han fik pers. Capellan, og hans Embedsbyrder bleve