Side:Kvinnepanelet.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Kvinnepanelet ønsker større fokus på kundenes rolle i prostitusjon og menneskehandel. Vi ønsker at det settes i gang holdningsskapende arbeid rettet mot menn og ungdommer i Norge. Det er også viktig å få kunnskap om hva som får kundene til å slutte å være kunder. Her kan vi høste erfaringer fra Sverige som har hatt spesifikke tiltak, KAST-gruppene, rettet mot denne problemstillingen.

Kvinnepanelet krever at politiet skal fortsette å prioritere disse sakene og å håndheve regelverket rundt kjøp av seksuelle tjenester aktivt.

Ofre for menneskehandel

Mennesker handles inn til Norge for ulike formål, men majoriteten av ofre for menneskehandel er kvinner som utnyttes i prostitusjon https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_785.pdf

Ofre for menneskehandel er i en spesielt sårbar situasjon. De er oftest ukjent med det norske samfunnet og kjenner ikke til rettigheter eller hjelpemuligheter. De er også svært ofte knyttet opp til mer eller mindre brutale bakmenn og kriminelle miljøer.

Amnesty og Pro-Senteret uttaler at ofre for menneskehandel altfor ofte blir betraktet av myndighetene som illegale innvandrere, og derfor behandlet som kriminelle. I virkeligheten er dette mennesker som er utsatt for en omfattende serie av menneskerettighetsbrudd.

At ofre for menneskehandel betraktes på denne måten, at de ikke får den nødvendige hjelpen de trenger til å komme ut av prostitusjon og den sårbare posisjonen de befinner seg i, er svært uheldig. Ofre for menneskehandel må beskyttes og hjelpes på best mulig vis. Retten til opphold for ofre for menneskehandel reguleres av utlendingsforskriften § 8-3 og UDIs rundskriv RS 2010-141. Dette regelverket gir ikke grunnlag for permanent opphold på grunnlag av menneskehandel alene.

Mange av ofrene i denne handelen har familie og slekt i hjemlandet. Disse fungerer i mange tilfeller som bakmennenes pressmiddel overfor offeret. Ved å true familien har de kontroll over ofrene. Det er derfor viktig at norske myndigheter kan garantere for sikkerheten både til dem som er ofre og familiene deres i hjemlandet.

Kvinnepanelet ønsker at alle som velger å angi og vitne mot bakmenn og kriminelle nettverk skal tilbys opphold i Norge, uavhengig av om sakene kommer opp for domstolene eller ikke, og uavhengig av domsavsigelsene.

Hindre rekruttering

Den svenske evalueringsrapporten tar opp ulike måter å hindre rekruttering til prostitusjon som et område det er behov for å satse på. Det er særlig sårbar ungdom som rekrutteres til prostitusjon og da særlig via internett. Rapporten adresserer behovet for kompetanse hos dem som kommer i kontakt med ungdommene, eksempelvis barnevern, skole eller andre ungdomstiltak.

TILTAK:

  • Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år
  • Norske myndigheter og hjelpeapparat må sette seg inn i erfaringene fra evalueringen av sexkjøpsforbudet i Sverige slik at vi kan profitere på kunnskapene derfra og overføre tiltakene til norske forhold.
  • Det må opprettes nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for å hjelpe mennesker ut av prostitusjon. Det må igangsettes lokale tiltak til rehabilitering og hjelp ut av prostitusjonen.
  • Ofre for menneskehandel som angir og/eller vitner mot bakmenn, skal garanteres opphold i Norge. Det må også garanteres for sikkerheten til ofrenes familier i hjemlandet.
  • Alle ledd i asylsystemet må ha kompetanse på menneskehandel. Regjeringen må sørge for å kvalitetssikre systemet slik at den nødvendige kunnskapen finnes.
  • Fokuset på kundene i kjønnshandelen må økes. Det må gjennømføres målrettete tiltak for å få menn til å slutte å være kunder, herunder holdningsskapende kampanjer med fokus på kundenes ansvar for opprettholdelse av kjønnsmarkedet og menneskehandel.
  • Politiet må opprettholde et sterkt fokus på aktivt å håndheve sexkjøpsforbudet.
  • Regjeringen må sørge for at det blir gjennomført uavhengige undersøkelser av prostitusjonsfeltet.
  • Regjeringen må utvikle konkrete planer for å hindre rekruttering av ungdommer til prostitusjon med særlig fokus på sårbare grupper.