Side:Kvinnepanelet.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Vold i nære relasjoner finnes i alle samfunnslag og i alle miljøer. Det rammer en stor del av befolkningen i et land som vil kalle seg likestilt.

Økonomi Kvinners selvstendige økonomi er avgjørende for flere aspekter med tanke på mishandling og vold. Alsakers studie fra 2008 viser at 38 prosent av kvinnene som bodde på krisesentrene ikke fikk lov av overgriper til å jobbe og manglet dermed egne midler. Manglende selvstendig økonomi og frykten for et liv i fattigdom er noen av årsakene til at mange kvinner kan forbli i krenkende forhold. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for å kunne ta frie og selvstendige valg. Derfor henger de økonomiske forholdene i samfunnet tett sammen med kvinners reelle mulighet til å bryte ut av voldelige forhold.

Vold mot kvinner i utsatte gruppe

Det er også viktig å se på vold og overgrep mot kvinner i spesielt utsatte grupper, som eksempelvis rusmiljøene. Deres problemer er ofte sammensatte og i tillegg til vold sliter de med rus, psykiatri, stigma og mangel på et trygt og fast bosted.

Unges rettsikkerhet i fare

Når en ungdom flytter fra familien for å unngå tvangsekteskap, er vedkommende avhengig av å få sosial hjelp og beskyttelse. Det er ofte manglende kompetanse, kunnskap om alvoret i saken som gjør at ungdommen møter motstand i hjelpeapparatet. Røde Kors forteller at ungdommenes erfaringer er at den hjelpen de får er personavhengig. Enkelte møter så stor motstand hos sosialtjenesten når det gjelder penger til livsopphold, at mange opplever bruddet med familien enda vanskeligere.

De ungdommene som nærmer seg 18 år blir ofte møtt med avvisning. Flere opplever at barnevernet ikke ønsker å hjelpe dem. Måten ungdommene blir møtt på i hjelpeapparatet, kan sette deres liv og rettsikkerhet i fare. Når de unge møter mye motstand og avvisning, kan de føle at de har gjort et feil valg.

Unge prostituerte

Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB) har satt fokus på unge jenter og gutter som tidligere har vært, eller fortsatt er under offentlig omsorg av barnevernstjenesten og som prostituerer seg. Noen av disse ungdommene har tidligere vært utsatt for incest og grove overgrep. Kvinnepanelet ønsker at det settes i gang kartlegging av omfanget av problemet og at det settes i gang tiltak for å forebygge prostitusjon blant denne gruppen.

TILTAK:

  • Behandlingsprogrammer gjennom Alternativ til vold må gjøres obligatorisk for alle voldsdømte i norske fengsler.
  • Den sosiale boligpolitikken må styrkes.
  • Rusomsorgen må styrkes, behandlingstilbudet bygges ut og tunge rusavhengige må i større grad få tilgang til legemiddelassistert rehabilitering.
  • Ingen mindreårige i fengsel, men heller styrke tilbudet om forsterket fosterhjem.
  • Utvide bruk av forsterket fosterhjem.
  • Det igangsettes en undersøkelse om overgrep og prostitusjon blant barnevernsbarn.
2.6 Treårsregelen og kjønnsrelatert forfølgelse

FAKTA

Lovregel, 3 årsregelen: Personer som inngår ekteskap med noen med lovlig opphold i Norge må være gift i tre år før de får opphold på selvstendig grunnlag. Hvis ekteskapet oppløses før det er gått tre år, sendes personen ut av landet. Utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, Mishandlingsparagrafen: Hvis noen kan sannsynliggjøre at de er blitt mishandlet i ekteskapet med en nordmann, skal de ha opphold på selvstendig grunnlag selv om ekteskapet oppløses før det har gått tre år.

Det er uklart hva som i praksis skal til for at kvinner skal få oppholdstillatelse på bakgrunn av mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b. Denne uklarheten har ført til usikkerhet om hvilke rettigheter disse kvinnene har etter et samlivsbrudd. Kvinner under treårsregelen som blir utsatt for mishandling, forblir derfor ofte i ekteskapet til tross for volden de opplever.

Tvungen avhengighet

FAFO-rapport (Tyldum og Tveit, 2008) viser at mange kvinner lever i ekteskap med til dels stor grad av utnytting de første årene. Rapporten viser at ektefellen i flere tilfeller bevisst utnytter og legger strategier for å forsterke avhengigheten. Dette blir kalt ”tvungen avhengighet” og bør i ekstreme tilfeller vurderes og straffeforfølges etter straffeloven § 224 om menneskehandel (tvangsarbeid og utnytting for andre seksuelle formål). Menn som spekulerer i kvinners rettsløshet, har gjennom 3 årsregelen