Side:Kvartalshilsen (Kvinnelige misjonsarbeidere). 1921 Vol. 14 nr. 1.pdf/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


4
K. M. A, Kvartalshilsen.
Nr. 1

Herrens haand er ikke for kort til at frelse, og hans øre er ikke for tunghørt til at høre. Han hører vort rop han ser vore taarer, og om han end tøver med hjælpen saa er saken dog for hans aasyn, og vi maa bie paa ham (Job. 35, 14).

Og saa inderlig tak for trofast bøn og trofast virke for vort kjære armeniske folk i det svundne aar. Vi vil holde ved i tro til ham, og vi vil takke ham, fordi vi faar lov til at være med i arbeidet for de smaa forældreløse og alle de nødlidende. Hvor har ikke Herren rikelig velsignet det lille, vi fik naade til at gjøre, hvordan har han ikke gjort mange offervillige og drat flere med ind i arbeidet. La os bede om at alle «vore» barn maa bli vundne for Jesus og bli vidner for sit folk, og om at han vil styrke sine og gi dem kraft til at lide for hans navns skyld.

Jeg hadde jo troet, at jeg skulde sendt Eder en hilsen dernede fra til nytaar; men isteden sitter jeg endnu herhjemme. Jeg har været i tvil og kamp forat bli klar over Herrens vilje, da det for mig stod, som om han standset mig. Først var det lille Fridtjof, som det var umulig at ta med ut i denne farefulde tid og jeg syntes, det var urigtig at forlate ham, men turde dog gjøre det, da fru von Dobbeler, min kjære ven og medarbeider i Musch, som nu er i Tyskland, lovet at opdra ham sammen med sine 3 barn, indtil jeg kunde faa ham efter. Saa kom efterretninger om nye uroligheter og blodbad og dertil min høire haand som var rigtig ond og tyk, og vi hadde netop bedt om, at Herren vilde helbrede den, om jeg skulde reise ut, men den blev bare værre. Herren har gjort mig helt stille i at vente, og det er saa godt at hvile i, at mine tider er i Herrens haand.

Den norske armeniekomite fandt ogsaa, at jeg burde vente, indtil forholdene blev bedre og min høire haand arbeidsdygtig for at være til nytte dernede. Det var paa grund av uroligheterne ogsaa uvist, om vi kunde naa ind i landet. Det er ikke saa let at kunne gjøre saa litet; men Herren har ogsaa en kjærlig hensigt med dette og vil opøve mig i taalmodighet. Og kanske han vil kalde en søster, som kan følge med ut, saa vi blir to. La os bede derom. Vi kunde da fra barnehjemmet virke ute blandt de mange kvinder. Maatte Herren lede os og vise, hvor han vil vi skal faa en liten gjerning. For mig staar det saa, at vi bør begynde et sted, hvor der ikke allerede er noget arbeide igang. Læg ogsaa, denne sak frem for Herren i bøn, kjære venner.

Det har glædet mig meget at fru Grünhagen er reist ut i mit sted, og det er jo mulig, at Herren holdt mig tilbake forat faa hende ut, som er saa meget bedre skikket til at være mor for barna i «Emaus», hvor hun i saa mange aar har virket til velsignelse. Hun har nu været hjemme i ca. 7 aar og længes meget tilbake til Armenien — har heller ikke oplevet de forfærdelige massakre. Bare hun nu maatte naa frem til Mesereh. Hun og søster Alma Johannson er ankommet til Constantinopel, men maa endnu vente der, vistnok paa grund av de urolige forhold. En amerikansk oberst, som arbeider i «Near Eash Relief» og skulde ind i landet er holdt fast i Samsum, ved Sortehavet, og faar hverken lov til at reise frem eller tilbake. Kurderne i Dersin — nær Mesereh — har gjort oprør imot tyrkerne og forenet sig med bolsjevikerne. Alt ser saa vanskelig ut dernede; men for Gud er intet umulig, saa han kan aapne veien for de to søstre, om det er efter hans vilje.

Jeg har hat brev fra det armeniske bureau i London, som sier, at der skal være over 100,000 forældreløse armeniske barn i Lilleasien og det dobbelte antal enker. Hvor disse tal taler til os om den store nød. Om situationen i Armenien skriver det arm. bureau i London, fra 27. august dernedefra: Utsættelsen av den endelige avgjørelse i orienten foraarsaker naturligvis beklagelige følger for nogle