Side:Kielland - Samlede Værker 3.djvu/375

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Kunst og Kunstsans.


Den Omstændighed, at den kunstneriske Begavelse saa ofte viser sig saa stærkt samlet hos den enkelte — ofte uden paaviselig Sammenhæng gjennem hans Blod og hans Omgivelser, dette har styrket den Opfatning, at det kunstneriske er bare for nogle faa, nogle faa Udvalgte.

Dertil er kommet, at Malerkunsten, den af de fremstillende Kunstarter, der skulde synes lettest tilgjængelig for den almindelige Forstaaelse, har bestandig været i en stærk Udvikling med et for den historisk Uindviede stadigt vexlende Fysiognomi. Og vort Land, som kun fra det Fjerne har deltaget ved at sende vore Kunstnere ud i Kampen, vi har modtaget Indtrykket fra Udviklingen endmere grelt vexlende.

De uhyre Masser af Billeder, som i et stort Land glider forbi Menneskenes Øine og beskjæftiger deres Sind, gjør alle Overgange saa meget læmpeligere, gjør ligesom Bølgerne længere, Stigning og Synkning mindre brat, mindre ubegribelig, mere interessant og forstaaelig.

Men hos os er Farvandet krapt og Bølgerne gaar høit. Vi mangler den store Masse Overgangskunstnere, hvis Arbeider forklarer og forbereder; medens vore kommer hjem med „den eneste Kunst, der er værd at se“, bag den er der ikke andet end et dybt Hul.

Saa er de fremmeligste Folk hjemme netop naaet frem til dette Hul; og saa faar de over sig en Styrtsø af Haan, fordi de ligger tilbage, ikke ved Besked om, hvad der egentlig er Kunst.

Saa blir nogle ganske afskræmte og skjuler sit stille Sværmeri for Maaneskin og italienske Piger dybt i sin Sjæl; andre gribe til Sværdet og rase mod det nye og spaar Klattemalerne en Ende med Forfærdelse.

Men de fleste forvirres og udmattes, og de naar ikke engang saa vidt som til at faa sin Bevidsthed klaret; de naar ikke saa vidt, at Nydelsen ved Kunst berører dem. Uklarheden hos dem selv bøier deres Øren snart hid snart did, for at bare; medens deres to gode Øine ingenting ved at fortælle dem.

Det er Mangel paa Kunstsans — siger de Indviede.

Nei, det er simpelthen en Mangel paa Kundskab.

Enhver Nydelse, som ikke netop fornemmes gjennem et legemligt Organ, forudsætter Kundskab og stiger med forøget Kundskab. Enhver, der har begyndt at faa Kundskab om en hvilkensomhelst