Side:J. E. Sars - Samlede Værker 4.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
193
P. A. Munch.

sidste, der døde som Stiftsprovst i Kristiania 1847, var gift med Johanne Sophie Hofgaard, Datter af Sogneprest til Aal i Hallingdalen A. Hofgaard. Af dette Egteskab er Peter Andreas Munch det ældste Barn og født i Kristiania den 15de December 1810. Hans Fader var dengang Lærer ved Kadetakademiet, men befordredes nogen Tid efter til Sogneprest til Gjerpens Prestegjæld i Nærheden af Skien. I denne Bys lærde Skole blev Sønnen indsat, da han var 13 Aar gammel, og dimitteredes derfra sammen med nuværende Professor Schweigaard i Aaret 1828.

Allerede under Skolegangen lagde han en afgjort Forkjærlighed og Begavelse for historiske og lingvistiske Studier for Dagen, og lærte sig selv Oldnorsk ved Hjælp af et Par Sagaer, Rasks islandske Grammatik og Bjørn Haldorsens Leksikon, der fandtes i hans Faders Bibliothek. Da han var bleven Student, fortsatte han disse Studier med Iver under Professor Keysers Veiledning, som netop ved denne Tid efter sin Tilbagekomst fra et toaarigt Ophold paa Island havde begyndt at holde Forelæsninger over oldnorsk Literatur og Historie. Ved Siden heraf lagde han sig efter nyere europæiske Sprog, og, for det sammenlignende Sprogstudiums Skyld, tillige efter Angelsachsisk og Gothisk, og forberedede sig derved paa den grundigste Maade til sin historiske Virksomhed. Thi Historien var og blev hans Yndlingsfag.

Disse rent videnskabelige Sysler, hvormed Munch tilbragte sit Studenterliv, afbrød han for en kort Tid, da han, som de fleste andre, maatte tænke paa at vælge et Brødfag. Han valgte det juridiske og absolverede i 1834 juridisk Embedseksamen med bedste Karakter. Kort Tid efter aabnede der sig en Udsigt for ham til at gjøre Anvendelse af de Kundskaber, han havde erhvervet sig. Storthinget havde nemlig allerede længe tilforn bevilget en Sum Penge til Samling og Afskrivning af Materialier til en Udgave af Norges gamle Love. Dette Arbeide blev overdraget daværende Lektor Keyser, med Munch som Medhjælper, og i Mai 1835 begav de sig begge i hint Øiemed til Kjøbenhavn, hvorfra de efter to Aars Forløb reiste til Stockholm, for at fortsætte Arbeiderne ved de derværende Bibliotheker.

Munch kom dog ikke til at opholde sig længe paa det sidstnævnte Sted; thi i Mai 1837 udnævntes han til Lektor i Historie ved Kristiania Universitet, i den kort forhen afdøde Professor Steenblochs Sted, og maatte saaledes vende tilbage for at overtage denne Lærerpost. Fire Aar efter blev han udnævnt til Professor.

Ved Universitetet har han fornemmelig holdt Forelæsninger over den ældre nordiske Historie, men tillige over sprogvidenskabelige Emner, over Gothisk, Angelsachsisk, Olddansk og Old-

13 — Sars: Samlede Verker. IV.