Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


De ordſprogelige Talemaader eller Mundheld (Vedſtev) ere her ſatte i en Afdeling for ſig ſelv, ligeſom i den forrige Udgave; dog er herved gjort den Forandring, at de nu ere opſtillede i en enkelt Række, medens de før vare deelte i tre Rækker. Imidlertid burde jeg her have gaaet et Skridt videre og ſat disſe Talemaader ind imellem de egentlige Ordſprog, ſaa at man her kunde have altſammen i en eneſte Række ſaaledes ſom i de fleſte Ordſprogſamlinger fra andre Lande. Dette kunde da ogſaa lade ſig gjore, idet man kun hehøvede en vis Betegning til Skillemærke imellem Ordſprog og Mundheld; men uheldigviis blev det ikke rigtig paatænkt, førend efterat Arbeidet allerede var noget fremſkredet. Imidlertid kan det ogſaa have ſin Fordeel at finde disſe Talemaader i en egen Aſdeling.

Den Sprogform, hvori Ordſprogene ere ſkrevne, var noget udſørlig omtalt i Fortalen til forrige Udgave, og hvad der var anſørt, kunde gjerne her være gjentaget; men formodentlig er dette ikke ſaa ganſke nødvendigt, da denne Sag nu ikke er ſaa ny eller ſaa lidet paatænkt ſom ved forrige Leilighed. Det kan bemærkes, at de benyttede norſke Samlinger ere alleſammen ſkrevne i Bygdemaal, med Undtagelſe af en eneſte, nemlig Wilſe’s Samling fra Smaalenene, da denne er ſkreven i danſk Form med Optagelſe af enkelte norſke Ord. Ligeſaa kan det bemærkes, at det ſamme Ordſprog ofte gjenfindes i flere af disſe Samlinger og altſaa med de Aſvigelſer, ſom tilhøre vedkommende Bygdemaal; men disſe Afvigelſer have ſaa liden Betydning at det kun vilde blive kjedeligt at anføre dem alle. Og at ſkrive nogle Ordſprog i den ene Dialekt og nogle i den anden, vilde ogſaa blive ubekvemt for almindelige Læſere, ſom helſt ville ſee den ſamme Form overalt, for at de kunne vide at gjenkjende Ordene og vænnes til at læſe Sproget med nogen Lethed. Her er altſaa alt ført tilbage til ſamme Form; og naar her ſtundom er nævnt et Land-