Side:Historisk Tidsskrift (Norway), Tredie Række, Tredie Bind.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


i Oslo 30te Januar 1538. Den følgende Dag – dette er paafaldende nok – lod Hr. Truid fire Mænd, af hvilke de tre havde deltaget i Gaarsdagens Kjendelser, bevidne, – at de virkelig havde seet Skiftebrevet mellem Hr. Alf og Jøns Knutssønner, uden dog at mindes, hvad Gods deri ommeldtes.[1] Inden Hr. Truid forlod Oslo, havde han ogsaa tilhævdet sig nogle Eiendomme i Nedenes, der siden Confiskationen fra Knut Alfssøns Tid fremdeles vare beholdne under Kronen, men hvorpaa Lensherren Peder Hansen Litle nu maatte give slip.[2] Efter denne Tid synes de svenske Fordringer ikke mere at være gjorte gjældende, i det mindste neppe ved Rettergang, skjønt der nok er Spor til, at Hr. Truid ikke følte sig ganske sikker fra den Kant.[3]

I det følgende Aar finde vi atter Truid Ulfstand i Norge og paany i offentligt Ærinde sammen med sin gamle Collega fra 1532 Hr. Claus Bilde for at ordne forskjellige Forhold i Landet, hvor de udgave den bekjendte Reces af 1539. Men Leiligheden benyttedes ogsaa nu til at bringe Jordegodssager i Orden. I Bergen fik han Godset i Ryfylke i Orden, men at faa Rede paa den i Oslo 1538 omtalte Kiste med Documenter lykkedes ikke. Derimod fik han en meget væsentlig Sag bragt til Endskab, nemlig sit Mellemværende med Fru Inger Ottesdatter. Denne, som ikke længer havde nogen Vincents Lunge at støtte sig til, havde jo allerede i 1537 gjort ham Indrømmelser, men nu (22de Sept. 1539) sluttedes i Bergen et afgjørende Forlig med hende. Paa Giske havde hun uden Tvivl allerede givet slip, men nu aftaltes fredeligt opgjør af

  1. Dipl. Norv. III. S. 833.
  2. Dipl. Norv. XII. S. 732.
  3. Se saaledes f. Ex. et Vidnesbyrd, han lod optage i 1540. Dipl. Norv. XII. S. 741.