Side:Historisk Tidsskrift (Norway), Tredie Række, Tredie Bind.djvu/233

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


kjendt i Norge, hvor han i 1532 i Forening med Claus Bilde havde havt at ordne de forvirrede Forhold, som vare opstaaede efter Christiern II’s Feide og Erkebiskop Olafs Frafald. Det heder i en samtidig svensk Adelsmands Optegnelser, at Hr. Truid „fæstede“ Fru Gørvel „paa samme Tid“, som han kom til Sverige som det danske Rigsraads Gesandt,[1] og Ægteskabet maa være blevet fuldbyrdet strax og Truid have ført sin unge Hustru med sig til Varberg Slot, hvor han som Befalingsmand havde sit stadige Opholdssted. Hun fik som Morgengave Gods i Halland og 1000 ungerske Gylden. Kong Gustav saa i Almindelighed saare nødigt, at den svenske Adel indgik Ægteskabsforbindelser med den danske. Rimeligvis har dog Hr. Truid forstaaet at vinde ham, eller ogsaa har han ment at kunne opnaa noget gjennem den danske Magnat og derfor ikke lagt Hindringer i Veien for Partiet.

Fru Gørvels Ægteskab med Hr. Truid, der var stiftet saa ganske faa Maaneder efter hendes første Mands Død, blev neppe lykkeligt. Strax efter Brylluppet fulgte en lang Række af stormfulde, for de Nygifte lidet lystelige Begivenheder. I Slutningen af Mai 1534 var Hr. Truid tilstede i Malmø, just som denne By, hvor Akershus’s gamle Lensherre, Hr. Magnus Gyldenstjerne, nu var Befalingsmand, overrumpledes af Lybekkernes og den med dem forbundne Grev Christopher af Oldenborgs Tropper, med hvem Byens bekjendte Borgemester, Jørgen Kok, stod i Ledtog. Alle tilstedeværende Adelsmænd arresteredes, og Hr. Truid var nu Fange i 9 Uger. Vel slap han i Begyndelsen af August løs af dette Fangenskab, men kun paa den Betingelse, at han maatte sværge Greven, efter hvem den

  1. Lars Siggessøns Antegnelser, udgivne sammen med Anne Fikkesdatter Bylous Chron. geneal. S. 34.