Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
63
1280. Den nye Lovbog ſendes til Island.

Ogſaa de øvrige Sysſelmænd, Thorvard og Asgrim, ſynes ved denne Lejlighed at have faaet Herretitel, uagtet den ſidſte ikke havde været i Norge[1]. Hvad Eindride og Lodin udførte, er ikke berettet[2]. De bleve ſandſynligviis tilbagekaldte ved Kong Magnus’s Død, da Regjeringen vel trængte til mere anſeede og erfarne Underhandlere, ſaa meget mere ſom nu ej alene Kongen og Hertugen ſkulde hyldes, men ogſaa den nu færdigſkrevne Lovbog ſkulde antages. For at udrette disſe vigtige Erender ſendtes den vidt berejſte, erfarne og ſluge Diplomat Hr. Lodin Lepp, ſaavelſom Jon Lagmand. De kom til Island noget efter at Biſkopperne vare hjemkomne fra Conciliet. Biſkop Arne, der forlod Norge den 3die Auguſt, landede ved Ørebakke omkring den 22de; Lodin og Jon landede førſt ved Veſtmannaøerne, hvorfra de ſiden droge videre. De ankom for ſilde ud paa Aaret til endnu i det ſamme Aar at faa Lovbogen antagen, da Thingtiden allerede længe ſiden var forbi, men de berejſte endnu om Høſten en Deel af Landet, for at modtage Hyldingen i Kongens og Hertugens Navn. Heri mødte de ingen Hindringer; Biſkop Arne viſte ſig fremdeles ſom Kongedømmets oprigtige Ven, og hans egen Syſterſøn, Loft Helgesſøn, Beſtyreren af Skaalholts Biſkopsgods, var en af de førſte til at foregaa med ſit Exempel. Men Hyldingen var eet, Lov-Antagelſen et andet, og kun ſaa længe var alt godt og vel, ſom den ſidſte

    meren (1279) med Kongens og Erkebiſkoppens Breve, ſom det berettes i Arne Biſkops Saga“. Intet ſtaar dog herom i de Haandſkr. af Arne B. Saga, ſom nu haves, og her maa ſaaledes en Erindringsfejl være indløben. Det er ikke engang rigtigt, at Thorvard blev Lagmand, ligeſom der overhoved i Beretningerne om disſe Begivenheder hos Eſpolin findes flere, iſær chronologiſke Fejl. Hvorfra han ellers har hine nøjagtige Efterretninger, vides ikke, lige ſaa lidet ſom der i Arne B. Saga eller nogen af Annalerne findes omtalt, hvad han ſammeſteds ſiger, at Thorvard var gift med Brynjulf Jonsſøns Enke. Men der gives muligtviis Slægtoptegnelſer paa Island, ſom Eſpolin her har benyttet. Angivelſen ſavner vel ſikker hiſtoriſk Hjemmel, men fortjener dog altid at omtales. — Lodin af Bakke maa ikke forvexles med Lodin Lepp, der kom til Island Aaret efter. Lodin af Bakke var yngre, og levede endnu hen i det 14de Aarhundrede.

  1. Se foregaaende Anm. Eſpolin ſiger udtrykkeligt, at alle de Kongsmænd, der da rejſte fra Norge til Island, fik Herretitel, og viſt er det, at Arne B. Saga fra den Tid af benævner baade Ravn, Thorvard, Asgrim og Jon med Titelen „Herre“; men af Annalerne ſeer man dog, at Jon ej fik Herretitel førend i 1294.
  2. Uſandſynligt er det ej, at til dette Eindrides ſidſte Ophold henhører, hvad der ovfr. IV. 1. S. 644 fortælles om Asgrim Thorſteinsſøns Affære med Eindride Bøggul, der i Arne B. S. Cap. 27 ikke fortælles med anden Tidsbeſtemmelſe end at det ſkede, „i det Aar, Eindride foor med Kongens Budſkab“, hvilket lige ſaavel kan være 1279, ſom 1277; og Begivenheden ſelv berettes efter at allerede Kong Magnus’s Død og Biſkop Arnes Hjemkomſt 1280 er fortalt.