Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/84

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
62
Erik Magnusſøn.

gere antagne Lov ſtykkeviis modificeredes efter den nyere, eller ogſaa denne ſelv behængtes med en heel Deel Undtagelſer og Tillæg, maatte Nødvendigheden af at lade udarbejde en egen Lovbog for Island, indrettet ſom den norſke, og med alle de Artikler i denne, der ogſaa kunde pasſe for Island, men tillige med alle de ſæregne eller modificerede Beſtemmelſer, ſom Forholdene udkrævede, paatrænge ſig. En ſaadan Lovbog blev da ogſaa udarbejdet i Slutningen af Kong Magnus’s Regjeringstid, ſandſynligviis under Tilſyn af Lagmanden Jon Einarsſøn, der juſt paa den Tid opholdt ſig i Norge[1], og efter hvilken Lovbogen ſenere bar faaet ſit vel bekjendte Navn „Jonsbok“, ſaa at det vel endog maa antages, at han udtrykkeligt var bleven kaldt over til Norge for denne Sags Skyld. Formodentlig have vel ogſaa Ravn Oddsſøn og Thorvard Thorarinsſøn, der begge tilbragte Tiden fra Sommeren 1278 til Sommeren 1279 i Norge, haft nogen Stemme med ved Arbejdet, eller udøvet nogen Indflydelſe derpaa, medens dette neppe kan antages om Sturla Thordsſøn, der kun tilbragte i det højeſte nogle faa Maaneder i Norge, og desuden ikke længer ſtod ſaa godt anſkreven hos de Magthavende, at man kan have villet betjene ſig af hans Hjelp, om han end havde opholdt ſig længe nok dertil i Norge. Det er tidligere berettet, hvorledes Ravn og Thorvard vendte tilbage til Island i 1279, den førſte med Titel af kongelig Merkesmand, medens Biſkopperne Arne og Jørund kort efter droge over til Norge, og tilbragte Vintren der, for at overvære det ſtore Provincial-Concilium, der ſkulde holdes Aaret efter. Ved hiin Titel var Ravn viſtnok bleven den fornemſte Mand paa Island, og man ſeer tydeligt af det Følgende, at han virkelig var gjort til Overbefalingsmand over den hele Ø, men ved hans Side ſattes nu ſom tidligere, en norſk Tilſynsmand, nemlig Eindride Bøggul, der ſaaledes endnu engang ſendtes til Island. Med ham fulgte Baronen eller Ridderen Lodin paa Bakke, der var bleven udnævnt til Lagmand, maaſkee i Jon Einarsſøns Fraværelſe, og ſom da ſikkert havde det Hverv, fremdeles at forberede den nye Lovbogs Antagelſe[2]

  1. Jon Einarsſøn nævnes ſom værende paa Island endnu i 1277 (ſ. o. IV. 1. S. 642), og der nævnes intet om, at han da ledſagede Thorvard og Sturla til Norge. Derimod vide vi, at han i 1280 kom fra Norge til Island med Lovbogen; han maa ſaaledes være rejſt til Norge enten i 1278 eller i 1279.
  2. Om Eindrides og Lodin af Bakkes Sendelſe tales der intet i Arne B. Saga, og heller ikke i Annales regii, men derimod i Flatø-Annalerne, Hauk Erlendsſøns Annaler, og flere. Eſpolin beretter i ſine Aarbøger (I. 6): „Om Ravn Oddsſøn er det at ſige, at han var hos Kong Magnus den Vinter (1278—79), og blev Kongens Merkesmand og Hirdſtjore over alt Landet; Thorvard Thorarinsſøn og Lodin af Bakke bleve Lagmænd, og kom ud Som-