Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/619

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
597
1313. Biſkop Jørunds Død. Audun Biſkop paa Hole.

Laurentius vilde ikke høre et Ord herom, og han og Biſkoppen ſkiltes ad i Uvenſkab. Ved Ankomſten til Nidaroos fandt Laurentius dog Sagerne langt anderledes, end han havde ventet. Thi Erkebiſkoppen, hans eneſte Beſkytter, laa heftigt ſyg af Podagra, Chorsbrødrene havde Magten i Hænde og lod Laurentius ſtrax ved Ankomſten kaſte i et haardt Fængſel, deels fordi han efter Broder Bjørns Foregivende ſkulde have fremlagt forfalſkede Erkebiſkopsbreve paa Island (herved ſigtedes der til hine føromtalte Blanketter, om hvis Tilværelſe Bjørn ikke havde nogen Kundſkab), deels ogſaa fordi han ſkulde have begaaet Underſlæb med St. Olafs-Offret. Der blev ham ſiden forelagt Valget, enten han i Norge vilde underkaſte ſig den Straf, ſom Officialen (Sira Eilif) paalagde ham, eller føres ſom Fange til Biſkop Jørund. Han valgte det ſidſte, og ſendtes ud om Vaaren 1309, da Erkebiſkop Jørund var død, og Eilif valgt til hans Eftermand. Han bragtes ombord paa Skibet i Lænker, men ſaaſnart dette var kommet ud til Havs, toge Kjøbmændene Lænkerne af ham, ſigende at det ej var Skik og Brug at føre Folk i Baand og Fængſel over Havet. Da han kom til Hole og førtes ind for Biſkop Jørund, faldt han paa Knæ for ham, men Biſkoppen ſtod ſtrax op, bad ham ſætte ſig til Bords ved hans Side, viiſte ham den ſtørſte Blidhed og beholdt ham hos ſig i tre Dage for at han kunde udhvile ſig. Siden ſagde han at det ſkulde ſtaa ham frit for at opholde ſig paa Island hvor han vilde, uden dog at maatte holde Mesſe, da den udvalgte Erkebiſkop paa det ſtrengeſte havde forbudet det, men han kunde, meente Biſkoppen, gjøre ſtor Nytte ved at give Underviisning; dette Raad fulgte ogſaa Laurentius, og opholdt ſig i forſkjellige Kloſtre, underviſende Brødrene. Chorsbrødrene ſkrev vel over til Island, misbilligende at Laurentius behandledes ſaa vel, og fordrende, at han ſkulde underkaſtes Poenitens, men Biſkop Jørund tillod ham ikke deſto mindre at tage ſit Ophold i Tveraa-Kloſter for at meddele Underviisning. Her paa Tveraa opholdt Laurentius ſig, da Biſkop Jørund døde. Efterretningen om Jørunds Død kom førſt om Sommeren til Nidaroos, og til hans Efterfølger valgte Capitlet i Nidaros nu Audun Raude, der efter Sighvat Landes Død og Eilifs Ophøjelſe paa Erkeſtolen anſaaes ſom den ypperſte af Chorsbrødrene. Han ſtod, ſom det allerede forhen er nævnt, højt anſkreven hos Kongen, var længe hans Fehirde og ſaaledes en af hans højt betroede Mænd, der endog, ſom det lader, i den farlige Krigstid 1309 var en af dem, hvem Omſorgen for Throndhjems Forſvar betroedes. Det heed almindeligt at Chorsbrødrenes Valg ved denne Lejlighed faldt paa ham, fordi de gjerne vilde faa ham bort, af Skinſyge over hans ſtore Indflydelſe hos Kongen. Det er ligeledes berettet, at han længe havde foreſtaaet Throndenes Kirke paa Haalogaland. Der for-