Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/601

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
579
1306—16. Forhandlinger med de tydſke Kjøbmænd.

men derimod faa meget ſom muligt at indſkrænke Vinterſædet og Oprettelſen af ſtaaende Handelsfactorier, og, om dette ej kunde undgaaes, dog i det mindſte ikke for Vinterſiddernes Vedkommende at tilſtaa egne Fritagelſer fra de ſedvanlige Byrder eller den gjeldende Lovgivning, thi Følgen deraf vilde kun blive, at de Fremmede omſider kom til at danne en egen Coloni, ſaaledes ſom det f. Ex. allerede var Tilfældet i Visby, et Stykke af Tydſkland paa nordiſk Grund, i Virkeligheden uafhængigt af Landets Regjering, og kun lydende deres Moderſtads Love. Saa vidt kom det, ſom bekjendt, tilſidſt i det mindſte i Bergen, og det Fodfeſte, de tydſke Kjøbmænd havde faaet der, og det Overmod, hvormed de ſøgte at tiltage ſig Friheder og Rettigheder, der endnu ej vare dem tilſtaaede og heller ikke vel kunde tilſtaaes dem, var allerede paa Kong Haakons Tid ſaa ſtort, at der neppe behøvedes ſtor Fremſynethed til at ſee, hvad de tilſigtede, og hvad Enden vilde blive, ſkjønt det dog ligefuldt maa erkjendes ſom et Beviis paa den Omhyggelighed, hvormed Kong Haakon vernede om Landets egne Borgeres Tarv, at han, ſaa vidt Omſtændighederne tillod det, ſøgte at holde de fremmede Kjøbmænd inden tilbørlige Skranker. Denne Stræben traadte tydeligt frem i den ſidſte Deel af Kongens Regjeringstid, da han ikke længer havde Krig at føre og derfor ikke ſaa mange Henſyn at tage, ſom i de tidligere Krigsaar, ligeſom han vel da ogſaa havde gjort flere Erfaringer, der lærte ham Nødvendigheden af at holde de overmodige Fremmede i Tømme. Man kan overhoved inddele Kong Haakons Forordninger og øvrige Foranſtaltninger med Henſyn til de tydſke Handelsmænd i to Slags, dem, der vedkom de regelmesſigt til og frarejſende Handelsmænd, ſom nogenledes holdt ſig Loven og Tractaterne efterrettelige, og dem, der nærmeſt angik de Tilbageblivende, hvilke ſaaledes fordrede ſærdeles Begunſtigelſe eller Fritagelſe fra de oprindelige Beſtemmelſer, ſamt alle de øvrige, der aabenbart eller hemmeligt have ſøgt at tilſideſætte disſe. Det ligger i Sagens Natur, at de af det førſte Slags i det Hele taget røbe et nok ſaa venſkabeligt Sindelag, medens de af ſidſte Slags aande en betydelig Misſtemning og Stræben efter at ſee Vedkommende paa Fingrene. Af den førſt nævnte Clasſe af Kongens Foranſtaltninger med Henſyn til de fremmede Handelsmænd maa vi førſt nævne en Fornyelſe af en Tractat, ſom allerede Kong Erik den 16de October 1296 havde ſluttet med Kampens Borgere, aldeles eenslydende med den, der i Juli 1294 var ſluttet med de øſterſøiſke Stæder, og hvorved nogle flere Friheder bleve disſe bevilgede. Den kampenſke Magiſtrats og Communes Brev, Ord til andet ſtemmende med Lübeckernes af 1294, er dateret Kampen den 26de Juni 1305, og Kongens Bekræftelſesbrev, ligeledes ſtemmende med Friheds-