Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/573

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
551
1311. Ny Tilnærmelſe mellem Kong Haakon og Hertug Erik.

og at der imidlertid ſkulde være Fred og Stilſtand mellem ham og Hertugerne, ſaavel hvad Kongehelle Slot, ſom alt andet angik, indtil 14 Dage efter hiint Møde; ligeledes lovede Kong Erik paa Hertugernes Vegne, at de ſkulde holde ſig Fredsſlutningen til Helſingborg efterrettelig[1]. Heraf ſeer man da, at Kong Haakon i Løbet af Marts Maaned maa have tænkt paa at udruſte en Hær, for med væbnet Magt at tage Kongehelle tilbage, men at Kong Erik maa have ſkyndet ſig at ſende ham Geſandter, der overtalte ham til endnu at vente nogen Tid, førend han begyndte Fiendtligheder, og imidlertid at ſende hine Befuldmægtigede til Danmark, der ſkulde aftale det Nærmere. Herved havde han da ogſaa middelbart ſamtykket i at Kongehelle Slot endnu indtil videre ſkulde forblive i Hertug Eriks Beſiddelſe. Men over de nærmeſt følgende Skridt fra Kong Haakons og Hertugernes Side i denne Sag hviler et fuldkomment Mørke. Vi vide kun ſaa meget, at det aftalte Møde i Kjøbenhavn, hvorved det naturligviis forſtod ſig af ſig ſelv at ogſaa Hertugerne ſkulde indfinde ſig, ikke blev afholdt, medens dog Hertug Erik nu med Eet atter begyndte at nærme ſig Kong Haakon og gjorde alle forberedende Skridt for at gjenknytte den gamle Forbindelſe med denne og ganſke at afbryde Forbundet med Kong Erik og det Baand, der ſkulde knytte dette faſtere, nemlig Trolovelſen med Sophia af Werle. Riimkrøniken omtaler en Sammenkomſt mellem Hertug Erik og Kong Haakon ved Steensø, der neppe kan være noget andet Sted end Steensø Havn i Halland, lidt ſøndenfor Falkenberg, og her, ſiger den, fik Hertug Erik hans Mø, det vil ſige, Tilſagn om at faa hende til Egte, og var fra den Tid af ſtedſe i god Forſtaaelſe med Kongen. Tiden, naar denne Sammenkomſt holdtes, angives ej, men da man ſeer, at der, uagtet ingen Fredsmegling i Kjøbenhavn fandt Sted, dog ej alene ikke udbrød nogen ny Krig mellem Kongen og Hertugerne, men at disſe endog fra Midten af 1311 øjenſynligt handle i Samraad med ham, er det klart, at Sammenkomſten maa have været holdt i Løbet af Sommeren; og at den holdtes ved Steensø, i Søndre-Halland, viſer tydeligt nok, hvad ogſaa alt det øvrige godtgjør og Sagens. Natur medførte, at Sammenkomſten var hemmelig, for at Danekongen intet ſkulde vide derom. Thi hvis Hertugen havde begivet ſig til Norge eller Kong Haakon til Sverige, vilde dette let have kunnet vække Opſigt, men naar Kong Haakon ligeſom ganſke tilfældigt paa en Rejſe til eller fra Bergen under Paaſkud af Modvind løb ind i en hallandſk Havn og her traf Hertugen, der ogſaa ganſke i Stilhed kunde have begivet ſig derhen, ligeſom tidligere

  1. Uddrag hos Huitfeld S. 354, jvfr. Suhm XI. 673. Huitfeld ſkriver her „Iver Toldsſøn“, iſtf. „Ivar Olafsſøn“.