Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/515

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
493
1308. Fredsunderhandlinger med Danmark.

for Apoſtelkirkens Preſteſkab; hvad nu Provſt Finn angaar, da var han ved ſin Udnævnelſe til Magiſter Capellarum rykket op paa et endnu højere Trin end Lendermandsverdighedens, men Aake Cantſler vedblev dog ſikkert at beholde denne. Endelig blev det langt hen i Tiden, da Rigsraadet i Norge havde faaet en Organiſation nogenlunde ſvarende til det danſke og ſvenſke Rigsraads, ſtundom brugt at kalde et Rigsraadsmedlem Baron, fordi Rigsraadet i Norden paa det nærmeſte indtog ſamme Stilling, ſom Baronernes Kammer i det engelſke Parlement.

102. Underhandlinger mellem Norge og Danmark. Danſk Krigstog til Smaaland, og ny Stilſtand til Berge. Kong Haakons Sammenkomſt og aabenbare Brud med Hertug Erik. Foreløbig Freds- og Forbundstractat mellem Norge og Danmark.


Medens Kong Haakon ſaaledes fjernede uverdige eller uduelige Mænd fra Beſtyrelſen, befeſtede ſin Magt indenlands og ſikrede ſig mod de Forſøg, Hertug Erik kan have gjort eller villet gjøre paa at rejſe en Oprørsflok imod ham, vare Underhandlingerne med Danmark viſtnok allerede begyndte. I det mindſte var den Tid omme, da norſke og danſke Befuldmægtigede ſkulde komme ſammen for at handle om Junker Nikolas’s Befrielſe, og der er ingen Grund til at antage, at den ej fandt Sted; tvert imod ſynes det, ſom allerede ovenfor ytret, at denne har dannet Begyndelſen til de egentlige Fredsunderhandlinger. Disſe maa have været langvarige og ivrige, thi man har endnu Skrivelſer, der udvexledes fra begge Sider, indeholdende Klagemaal over tilføjede Forurettelſer med Henſyn til Erſtatningsfordringerne, og man gaar her ſaa langt tilbage i Tiden, og dvæler ved ſaa mange Ubetydeligheder, at det næſten ſynes umuligt, at man nogenſinde ſkulde kunne komme til Enighed[1]. Det norſke Indlæg, der er affattet i Kong Haakons eget Navn, gaar lige tilbage til den Fred eller Stilſtand, der ſluttedes i Kjøbenhavn 1294 ved Fyrſt Vitſlavs Megling. „Vor førſte Bøn“, ſiger han, „er, at hvad der er forbrudt mod os og vore Mænd ſiden vor Broder Kong Erik og vi fore til Kjøbenhavn og Herr Vitſlav var

  1. Disſe merkelige Indlæg findes meddeelte i temmelig udførligt, men ſom ſedvanligt, ſkjødesløſt Uddrag hos Huitfeld I. S. 339 flgg.; derefter ere de igjen aftrykte i O. Worms Tillæg til Peder Clausſøns Overſættelſe af Snorre, ſaavelſom hos Suhm XI. 576 flgg. Skade, at Originalerne ikke længer findes, eller at man i det mindſte ikke veed, hvor de ere. Af Huitfelds Uddrag ſees tydeligt, at Kong Haakons Indlæg maa have være ſkrevet paa Norſk. De der omtalte Enkeltheder ere ovenfor paa de tilhørende Steder benyttede.