Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/510

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
488
Haakon Magnusſøn.


9) Da Hirden i Mindreaarighedstiden ikke har faaet af Kongedømmet, hvad den ſkulde, andre derimod igjen have forholdt Kongedømmet dets lovlige Rettigheder ved at udſtrække Ledings-Afkortningen videre end Loven og Hirdſkraaen tillader, lader Kongen nu alt Krav i ſaa Henſeende fare, men ſkjenker herved, Gud og Jomfru Maria og St. Olaf til Priis og Ære, og ſig ſelv til Sjælehjelp, ſamt „for at Gud ſkal forunde ham en god Arving efter ſig“ (viſtnok en Hentydning til, at han nu har tænkt at ſee ſig andenſteds om efter en Arving, end ved et Giftermaal mellem hans Datter og Hertug Erik), ham ſelv og alle hans Mænd til Glæde, 240 Merker Sterling til Indkjøb af Jordegods og Inventarium til et Hoſpital for ſyge og vanføre ubemidlede Medlemmer af Hirden; Bygningen vil Kongen ſelv lade opføre og ſkjenke Samt dertil ved Mariekirken i Oslo; hiint Indkjøb ſkal ſkee ved to af Kongen udnævnte Gejſtlige i Forening med to af Hirden valgte Mænd. Hertil ſkal for Eftertiden enhver, der bliver Ridder, give 3 Mkr. gl., hver ny Hirdmand og Herbergesſven 2 Mkr., Gjeſter, Kerteſvenne og Bordſvenne hver 1 Mk. gl., ſamt ellers enhver, hvad Gud maatte ſkyde ham i Hu. Heri ſkulle dog kun Hirdmænd og ringere Hoffolk paa Øſtlandet, ſøndenfor Dovre og øſtenfor Lindesnes, være berettigede til Optagelſe. Dør Kongen ſelv øſtenfor Lindesnes, ſkal Hoſpitalet arve hans Gangklæder og Seng med Tilbehør. Nogen lignende Indretning for de nordenfjeldſke invalide Hirdmænd omtales ikke. Det tilføjes kun ſenere, at de af Hirden, der maatte være blevne fattige eller vanføre nordenfor Lindesnes, ſkulle begive ſig til Bergen og de paa Øſtlandet til Oslo ſamt paa hvert Sted melde ſig hos Merkesmanden[1], der igjen ſkal forebringe deres Anliggende for Kongen, ſom da beſtemmer hvad Gud maatte indgive ham. Formodentlig ſkulde det her omtalte Hoſpital i Oslo træde i Stedet for det paa Varna, der ej ſynes at være kommet ret iſtand efter Beſtemmelſen; hertil er det viſtnok Kongen ſigter, hvor han ytrer at Hirden i Mindreaarighedstiden ikke har faaet ſin Skyldighed. — For øvrigt paalægges det Fehirderne i Nidaros, Bergen, Oslo og Tunsberg hver Juul at udrede de haandgangne Mænd rigtigt deres Tilgodehavende: Hirdmændene baade Julegave og Sold (Maale), naar de gjøre Opvartning hos Kongen, men alene Solden, naar de ſidde hjemme; Gjeſterne ſin Sold, Kjerteſvennene Klædet til deres Kjortler, eller Klædets Verd, ſamt at lade Hirdſkraaen oplæſe for dem, at de des bedre

    Spd. i Verdi; indeholdt nu f. Ex. en Sysſel fem Skibreder, gjorde dette allerede for et Sysſelbrev derpaa 15 Ører, eller over 150 Spdlr.

  1. Dette viſer at der har været een Merkesmand nordenfjelds (for Tiden Agmund Sigurdsſøn) og een ſøndenfjelds (Aasulf).