Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
27
1281. Ekgteſkabscontract mellem Kong Erik og Margrete af Skotland.

de Rettigheder, der maatte tilkomme dem efter ſkotſk Lov og Sedvane. Ligeledes ſkulde den Datter eller de Døtre, Margrete havde med Kong Erik, arve ham i alt, der efter norſk Lov og Sedvane tilkom dem, endog i Kongedømmet, hvis dette var ſædvanligt.

9. De ovennævnte Geſandter og Befuldmægtigede lovede og gave ſin Haand paa i Kong Eriks Navn, at de foranførte Beſtemmelſer i eet og alt ſkulde anſees gyldige, indtil Kongen havde fyldt ſit 14de Aar, da han ſelv fuldſtændigt ſkulde ratificere det. Og for det Tilfælde, at Norges Konge inden den Tid brød nogen af Artiklerne, forpligtede herved hans Befuldmægtige ham, hans Arvinger, Norges Rige, ſig ſelv og Arvinger, til i Berwick at udbetale Kongen af Skotland, hans Arvinger eller Asſignerede 100000 Pund Sterling, god og lovlig Mynt, ſom Skadeserſtatning. Til Sikkerhed for, at han, hvis han ved ſit fyldte 14de Aar ikke ratificerede Egteſkabet, ſkulde udbetale denne Sum, ſtilledes den aarlige Afgift af 100 Mkr., ſom Norges Konge oppebar af Skotlands Konge, ſamt endvidere hele Landet Orknøer, med al den Ret, der tilkom Norges Konge over det, ſaaledes, at ſaavel Afgiften ophørte, og alle de Brevſkaber desangaaende, Norges Konge havde hos ſig, casſeredes, ſom at Orknøerne afſtodes Kongen af Skotland til beſtandig Beſiddelſe, Lehnsret og Arv; derimod ſkulde den norſke Konges Afſtaaelſesbrev med Henſyn til Syder-Øerne, der beroede hos Skotlands Konge, fremdeles ſtaa ved Magt. Denne Forpligtelſe med Henſyn til Orknøerne og Afgiften ſkulde dog alene komme til Anvendelſe i Tiden fra Margretes Overfart til Norge, og indtil Kongen fyldte ſit 14de Aar, ſamt alene for det Tilfælde, at han, efter at have fyldt 14 Aar, gjorde Indvendinger mod Egteſkabet og ikke vilde bekræfte eller fuldbyrde det. Paa ſamme Maade ſkulde Kongen af Skotland, hvis han ſelv eller hans Datter, inden Kong Erik fyldte ſit 14de Aar, i nogen Deel forbrød ſig mod nærværende Tractat, ſvare Norges Konge i Bergen en Skadeserſtatning af 100000 Pund Sterling, og forpligtede dertil ſaavel ſig ſelv, ſom ſine Arvinger og ſit Rige, ligeſom han og, for det Tilfælde at Margrete ganſke fragik den hele Overeenskomſt, eller ikke, naar Kong Erik havde fyldt ſit 14de Aar, vilde indgaa og fuldbyrde Egteſkabet, ſkulde afſtaa til Kong Erik hele Øen Man med al kongelig Rettighed, og Norges Konges Afſtaaelſesbrev med Henſyn til denne ſkulde være ugyldigt; medens derimod den ſkotſke Konges ſkriftlige Forpligtelſe med Henſyn til den aarlige Afgift af 100 Mkr. fremdeles ſkulde ſtaa ved Magt; dog ſkulde ogſaa denne Forpligtelſe til at afſtaa Man kun komme til Anvendelſe i Tiden efter at Margrete havde tiltraadt ſin Overfart. — Ved alt dette ſkulde dog ikke de Forandringer eller Forhalinger, der under Af-