Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/483

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
461
1307. De ſvenſke Hertuger falde ved Juletid ind i Skaane.

Men det laa ikke i deres Plan ſtrengt at overholde Tractater, naar Fordeel var at vinde. De maatte vide, og i alle Fald kunde Hertug Chriſtopher underrette dem derom, at Kong Erik ſamlede en Hær, for endnu i Julen at drage over med den til Skaane, og ſaa ſnart den beſtemte Dag kom, at begynde Felttoget. Klogeligt, men ikke ridderligt eller ærligt, beſluttede de da, og det, ſom man kan ſee, efter Aftale med Hertug Chriſtopher, at komme ham i Forkjøbet, bryde ind over Grændſen, endnu førend Tiden var omme, og bemægtige ſig Krigsforraadet i Ødknaljung. Og ſaaledes ſkede det allerede et Par Dage før Juul, ſaa at man kan ſee, at de netop have faaet Tid til at ile fra Mødet paa Aaby og ſætte ſig i Spidſen for ſin ſvenſk-tydſke Hær, der allerede maa have været draget ſammen paa Grændſen, i Nærheden af Markaryd. Riimkrøniken fortæller ſlethen, at Hertug Erik i Ødknaljung tog al den for Kong Eriks Hær beredte Koſt og fangede Hertug Chriſtopher med 100 Ørs (Heſte). Enhver ſeer lettelig, at Chriſtopher maa have ladet ſig tage til Fange og kun gjort ſaa megen tilſyneladende Modſtand, ſom det var nødvendigt, for at de danſke Krigere, der vare om ham, og ikke forhen vidſte om Forræderiet, ej i ſin Forbitrelſe over dette maaſkee ſkulde ſlaa ham ihjel, eller føre ham fangen til hans Broder. Saaſnart Chriſtopher befandt ſig i de ſvenſke Hertugers Hær, kaſtede han Maſken, og fra den Tid af betragtede ogſaa hans Broder ham ſom ſin aabenbare Fiende. Endog ſin Faders Drabsmænd rakte han nu Haanden til Forſoning, hvilket viſtnok efter de Tiders Anſkuelſer betragtedes ſom yderſt uhæderligt og forargeligt; allerede i Januar Maaned finde vi hans Drottſete, Andres Høgby, ſikkert en af dem, der havde ladet ſig paa Skrømt tage til Fange med ham, i Oslo, for der i ſin Herres Navn at meddele Grev Jakob, Peter Jakobsſøn og de øvrige Beſkyldte den Forſikring, at han henſkød Sagen under Kong Haakons og Hertug Eriks Voldgift[1]. To Dage og en Nat tilbragte Hertugerne i Ødknaljung med at fortære eller ødelægge det opſamlede Forraad, derpaa droge de under frygtelig Herjen og Brænden længer ned i Skaane, medens Bønderne i de Egne, de hjemſøgte, ingen anden Frelſe havde end at ſkjule ſig i Skovene, hvor de paa denne Tid af Aaret lede meget ondt. Den førſte Juledag ſtode Hertugerne ved et Sted, kaldet Graføya, og ſom nogle antage at være Grevie et lidet Stykke Vej ſydøſtenfor Malmø, hvad der dog ſynes mindre troligt, da Stedet ligger alt for langt fra Grændſen. Snarere maa Graføya ſøges etſteds i Nærheden af denne, da det aabenbart var Hertugernes Hovedhenſigt for det førſte kun at ødelægge Danekongens Magaziner og derved hindre ham fra at gjøre

  1. Huitfeld S. 334.