Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/471

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
449
1307. Kong Haakon tager Hertugernes Parti i den ſvenſke Strid.

rige, paa Vejen til Nykøping[1]; det er vel muligt, at han under ſit korte Ophold i Oslo ikke har udrettet noget hos Kongen, men dog har ſkrevet Brevet og efterladt det hos Dronningen eller en anden paalidelig Ven, for at det kunde fremdrages og benyttes, naar endelig Kongen havde ladet ſig formilde. Hvad der beſtyrker dette er, at en af Biſkop Helge i Oslo verificeret Copi af Brevet ikke er ſkreven og udſtedt ſtrax efter Brevets egen Datum, den 14de Februar, men førſt den 8de April; nu ſkulde det ſynes, at hvis Omſtændighederne havde været ſaadanne, at Brevet kunde offentliggjøres ſtrax efter Affattelſen, vilde man og umiddelbart derefter have taget bekræftede Afſkrifter, for at ſende dem om ei Landet; men da nu Biſkop Helges Copi er udſtedt ſaa ſildig ſom den 8de April, maa man næſten ſlutte, at det indtil da har været holdt tilbage, eller at Betingelſen for dets Offentliggjørelſe, Kongens Løfte om at ville anſee Hertugens Sag ſom ſin egen, førſt da har været opnaaet. Viſtnok kan man ej benegte Muligheden af, at ogſaa tidligere Copier, men ſom nu ere tabte, have været udſtedte, thi hiin Copi er den eneſte, ſom nu er til, og Originalen er ligeledes forlængſt borte; men ſandſynligſt er det dog, at de Copier, der udſtedtes, bleve udſtedte paa een Gang, iſær de ſom udferdigedes i ſelve Oslo, og at man, om man havde dem alle, dog ikke vilde finde nogen ældre end Begyndelſen af April Maaned[2]. Men ſaa meget kan ogſaa anſees ſom viſt, at da havde Kong Haakon omſider givet efter. Han gjorde juſt paa denne Tid en Rejſe til Nidaros[3], hvor han, ſom det lader, opholdt ſig temmelig længe[4], uviſt i hvilket Erende, maaſkee alene fordi han ej paa lang Tid

  1. Hertugens Brev fra „Hambrahem“ den 2den Marts 1307 og fra Nykøping den 28de Marts (Dipl. Sv. No. 1535 og 1587). Hambrahem er formodentligt Hamrum Sædegaard i Korsbergs Sogn, Vartofta Hered i Veſtergøtland.
  2. Det er maaſkee ingen tilfældig Omſtændighed, at den eneſte os levnede Copi er bekræftet og udſtedt af Biſkop Helge; det er højſt ſandſynligt, at han har udſtedt alle Copierne, enten fordi han ſom Biſkop i Oslo var nærmeſt dertil, eller fordi han maaſkee endog har været den, hos hvem Originalen nedlagdes til Offentliggjørelſe, naar den belejlige Tid kom.
  3. At Kong Haakon ikke kan have været længe i Nidaros, da han udſtedte Manifeſtet af 2den Mai, ſees deraf, at han endnu den 30te Marts var i Oslo, 9 Dage førend Biſkop Helge udferdigede hiin Copi af Hertug Eriks Brev. Det kan altſaa kun have været faa Dage efter Udſtedelſen af denne, at han tiltraadte Rejſen. Sandſynligviis havde han endog ſelv en Copi med ſig.
  4. Brevet af 21de September 1307 (Dipl. Norv. II. 87) omtaler hans Beſøg i Nidaros, ſom om det havde fundet Sted for ganſke nylig. Den 14de Septbr. var ellers Kongen ſelv i Oslo (Dipl. Norv. I. 111, Norges gl. L. III. No. 23 S. 72); man veed desverre intet om hvor han var eller hvad han foretog ſig fra 2den Mai til 14de Septbr. 1307.