Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
25
1281. Egteſkabscontract mellem Kong Erik og Margrete af Skotland.

bemeldte Herre Konges hele Raads Samtykke, paa den ene Side, og den ærværdige Herre Hr. Peter, Orknøernes Biſkop, og den højbyrdige Mand Herr Bjarne, Baron, Magiſter Bjarne Cantſler, ſamt Broder Mauritius, af Minoriternes Orden, Herr Eriks, af Guds Naade Norges berømmelige Konges Befuldmægtigede ſamt højtideligt og ſærſkilt beſkikkede Geſandter, paa den anden, angaaende det afſluttede Feſtemaal, og den Egteſkabscontract, der ſkal afſluttes, mellem førnævnte Herre, Norges Konge, og bemeldte højbyrdige Jomfru Margrete“. Tractatens væſentligſte Indhold er følgende:

1. At Skotlands Konge giver Kong Erik ſin Datter til Egte, og lover, med hende at give en Medgift af 14000 Mkr. Sterling ny og gangbar Mynt, af det Slags, hvor der regnedes virkeligt fem Gange tyve Mkr. paa eet Hundrede Mkr., og ſom paa den ſkotſke Konges Bekoſtning ſkulde udbetales i Bergen i fire Terminer, nemlig ved Brudens Ankomſt til Norge, og de tre øvrige den 1ſte Auguſt i de paafølgende Aar 1282, 1283 og 1284, hver Gang en Fjerdedeel.

2. De norſke Befuldmægtigede lovede paa deres Konges Vegne, at han ſkulde tage Margrete til Huſtru, og holde Bryllup med hende i det ſeneſte inden 8de September, med mindre lovlige Hindringer indtraf, og i det tidligſte efter 30te Auguſt.

3. Paa Bryllupsdagen ſkulde Margrete krones til Dronning, med mindre lovlig Hindring indtraadte, i hvilket Tilfælde Kongen og Høvdingerne ſkulde gjøre deres yderſte Flid for at Kroningen ſnareſt muligt gik for ſig.

4. Norges Konge ſkulde ligeledes paa Bryllupsdagen mundtligen ratificere og bekræfte den Morgengave, ſom han ved ſit allerede udſtedte Brev havde vedtaget at ſkjenke ſin Brud, nemlig 1400 Markebool, beregnet efter gjeldende norſk Pengeværdi, med pasſende Bopæl, hvilket Gods Margrete, hvis Kongen før hende afgik ved Døden, ſkulde være berettiget til at tage i Beſiddelſe og beholde.

5. Kongen af Skotland ſkulde dog have Valget, om han vilde udbetale den hele Medgift i rede Penge, ſaaledes ſom det i Artikel 1 beſtemtes, eller iſtedetfor Halvdelen af Summen udlægge Jordegods, ſaaledes beregnet, at for hvert 1000 Mkr. ſkulde Jordegodſet indbringe 100 Mkr.; herom ſkulde dog Norges Konge underrettes Pintſedagen før Udtællingsterminen den 1ſte Auguſt. Jordegodſet ſkulde Norges Konge beſidde og nyde frit og ubehindret, ſaa længe Egteſkabet vedvarede.

6. Naar Jomfru Margrete kom til Norge, ſkulde der ſtrax anviſes hende til Bolig en Borg eller et ſikkert Huus, ſom hun ſelv eller hendes Mænd maatte vælge, for at hun der, under den ſkotſke Konges og hendes egne Mænds Varetægt, men paa den norſke Konges Bekoſtning, kunde