Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
359
1302. Kong Haakon hyldet paa Island.

i Lovbogen, han maatte finde tjenlige efter de bedſte Islændingers Raad[1]. Beſtemmelſen herom, ſkriftligt affattet, lød ſaaledes: „Dette er Nevndarmændenes Samtykt, at de ville tilſverge Kong Haakon Land og Thegner efter den Eedsformular, ſom ſtaar i vor Bog, og ſom hans eget Brev tykkes os at viſe, og hermed ville vi overdrage til den værdige Herre, Kong Haakon, at foretage de Forbedringer i den Bog, den værdige Herre Kong Magnus ſendte os med Jon Lagmand, ſom han ſelv finder tjenlige med de bedſte Mænds Raad og Samtykke, der findes i vort Land“[2]. Dog opnaaede man ikke at ſaa Eden aflagt aldeles ubetinget. Der blev, ſom man af de forhaandenværende Actſtykker kan ſee, opſat en udførlig Remonſtration, hvori ogſaa den tidligere Overeenskomſt af 126s og maaſkee Artiklerne af 1281 bleve optagne, men hvor de Punkter, man ønſkede indrømmede, fremſattes mere ſom Betingelſer for Troſkabsedens Overholdelſe, end ſom blotte Andragender[3]. Den ſluttede nemlig med følgende Ord: „Dette blev vedtaget og ſamtykket af Almuen paa Althinget, foruden af de haandgangne Mænd, med fuldt

  1. De isl. Annaler ved 1302.
  2. Norges gamle Love III. No. 62, S. 146, Varianten efter Cod. C. 21 qv.i det ſtockholmſke kgl. Bibliothek, fra Midten af 14de Aarhundrede.
  3. Her maa vi henviſe til hvad der ovenfor er ytret, IV. 1. 368 og 369, Note. At den Deel af det i Norges gl. Love I. S. 461 B. meddeelte Document, der følger efter Lacunen, næſten Ord til andet ſtemmer med den Skrivelſe, der er aftrykt i N. gl. Love III. S. 145, under Titel: „Islændingernes Overeenskomſt med Kong Haakon Magnusſøn“, er aabenbart, og de ere ſaaledes begge Copier af det ſamme Brev, kun med enkelte Varianter. Derimod er det ligeſaa viſt, at den fortie Deel af hiint Document, der gaar forud for Lacunen, er en Copi af hen oprindelige Overeenskomſt af 1262. Hvad der har ligget imellem, og har udgjort to Blade, kan ſaaledes neppe have været andet end en kort Udſigt over de Forhandlinger, Unionen vedkommende, der laa imellem 1262 og 1302, med Optagelſe af den for omtalte Foreſtilling, indgiven af de haandgangne Mænd 1281, ſamt Raadets ſaakaldte Samtykke dertil. Den ſaakaldte Gamli Sáttmáli, eller det under Titlen: „Islændingernes Overeenskomſt med Kong Haakon Haakonsſøn“ i N. gl. Love I. S. 460, litr. A. aftrykte Document, der tillige findes i den trykte Udgave af Jonsbogen S. 472, ſamt i Lovſamling for Island I. S. 11, viſer ſig tydeligt kun at være et Sammendrag af de i Skrivelſen af 1302 opſtillede Punkter, hvortil de allerede i 1262 vedtagne ere føjede, ſkjønt den om Jarlen ikke pasſer mere. At den er at henføre til 1302, viſer alene Udtrykket „Haakon den kronede“, og det er en fuldſtændig Fejltagelſe, naar den hidtil har været henført til Haakon Haakonsſøn. Men det er ikke uſandſynligt, ſom vi ogſaa i Texten have antydet, at den er bleven forfattet allerede paa Althinget 1302 for at ledſage Remonſtrationen ſom et Udkaſt til den Form, hvori Overeenskomſten nu ſkulde ſamtykkes, idet ogſaa for Sikkerheds Skyld de allerede vedtagne Artikler optoges, ſkjønt enkelte af dem ikke længer kunde ſiges at pasſe til Forholdene.