Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/277

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
255
1295. Tractat med Frankrige.

vil han beholde dem længere, ſkal han godtgjøre dette efter ſamme Beregning. Giſlerne ſkulle end videre indeſtaa for at Pengene tilbagebetales Kongen af Frankrige, om denne ej faar Hjelpen eller ikke vil have den.

4. Hvis Kongen af Frankrige forlanger Hjelpen ſenere end Midten af Marts, ſkal Norges Konge være berettiget til at udſætte Troppernes Afſendelſe lige ſaa mange Dage efter 1ſte Mai.

5. Kongen af Norge og hans Efterfølgere ſkulle ved denne Tractat være forpligtede til at underſtøtte Frankriges Konge og Eftermænd paa denne Maade og paa disſe Vilkaar.

6. Som Borgen for Opfyldelſen fra Kong Eriks Side ſtilles han ſelv, hans Arvinger, Efterfølgere, hans Rige, Rigets Indbyggere, Kronens Ejendomme, og alle Indbyggernes faſte Gods og Løsøre.

7. Kongen af Frankrige ſkal ſende Geſandter til Norge for at modtage Kong Eriks Ratification[1].

Man maa i Sandhed forundre ſig over, at Audun kunde vedtage en Forpligtelſe for Kong Erik til at ſtille en ſaa ſtor Troppeſtyrke, der ſynes aldeles at maatte have overſteget Landets Evner. Man friſtes til at formode, at han allerede fra førſt af har tænkt paa, naar Tiden kom, at hitte paa en Udvej for Kongen til at unddrage ſig Forpligtelſens Opfyldelſe, og at hans Hoved-Øjemed kun har været, for det førſte at ſkaffe Penge til Veje. Thi uagtet den førſte Udbetaling ikke ſkulde ſkee førend det følgende Aars April Maaned i der tidligſte, fik han dog allerede ſtrax forſkudsviis udbetalt af Summen 6000 Mkr. Sterling, hver til en Vegt af 13 Shilling 4 Pence, for, ſom det heed, at ſamle og udruſte den Flaade, der næſte Vaar ſkulde ſendes fra Norge til den franſke Konges Underſtøttelſe. Endnu ſamme Dag, den 22de October, udſtedte han ſin Tilſtaaelſe herfor, lovende, at hvis Hjelpen fra Norge ikke kom, ſkulde hine Penge betales tilbage, og ſtillende ſig, ſit Gods og Kong Erik ſelv ſom Sikkerhed. Biſkop Simon af Paris udſtedte ligeledes en Notarialatteſt desangaaende[2].

  1. Brevet, i hvilket ogſaa Auduns Fuldmagt er indtaget, er dateret fra det kongelige Palads i Paris, og medbeſeglet af Biſkopperne af Paris og Dol, i Overvær af flere navngivne Mænd. Det er endnu utrykt, og opbevares i det franſke Trésor des Chartes. En Afſkrift af dette og følgende Breve er for nogle Aar ſiden kommen til Norge, og forvares i Rigsarchivet.
  2. Begge disſe Breve ere ligeledes utrykte, og findes i Trésor des Chartes. Formodentlig maa det være en ved flygtig Læsning af det førſte opſtaaet Fejltagelſe, naar det heder i Leblancs Monnoyes de France p. 167, at den norſke Konges Geſandt gav den franſke Konge Modtagelſesbeviis for 500 Mkr. Sterl. Der maa være læſt 500 i Stedet for 6000. Eller ogſaa har Audun under-