Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/277

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
255
1295. Tractat med Frankrige.

vil han beholde dem længere, skal han godtgjøre dette efter samme Beregning. Gislerne skulle end videre indestaa for at Pengene tilbagebetales Kongen af Frankrige, om denne ej faar Hjelpen eller ikke vil have den.

4. Hvis Kongen af Frankrige forlanger Hjelpen senere end Midten af Marts, skal Norges Konge være berettiget til at udsætte Troppernes Afsendelse lige saa mange Dage efter 1ste Mai.

5. Kongen af Norge og hans Efterfølgere skulle ved denne Tractat være forpligtede til at understøtte Frankriges Konge og Eftermænd paa denne Maade og paa disse Vilkaar.

6. Som Borgen for Opfyldelsen fra Kong Eriks Side stilles han selv, hans Arvinger, Efterfølgere, hans Rige, Rigets Indbyggere, Kronens Ejendomme, og alle Indbyggernes faste Gods og Løsøre.

7. Kongen af Frankrige skal sende Gesandter til Norge for at modtage Kong Eriks Ratification[1].

Man maa i Sandhed forundre sig over, at Audun kunde vedtage en Forpligtelse for Kong Erik til at stille en saa stor Troppestyrke, der synes aldeles at maatte have oversteget Landets Evner. Man fristes til at formode, at han allerede fra først af har tænkt paa, naar Tiden kom, at hitte paa en Udvej for Kongen til at unddrage sig Forpligtelsens Opfyldelse, og at hans Hoved-Øjemed kun har været, for det første at skaffe Penge til Veje. Thi uagtet den første Udbetaling ikke skulde skee førend det følgende Aars April Maaned i der tidligste, fik han dog allerede strax forskudsviis udbetalt af Summen 6000 Mkr. Sterling, hver til en Vegt af 13 Shilling 4 Pence, for, som det heed, at samle og udruste den Flaade, der næste Vaar skulde sendes fra Norge til den franske Konges Understøttelse. Endnu samme Dag, den 22de October, udstedte han sin Tilstaaelse herfor, lovende, at hvis Hjelpen fra Norge ikke kom, skulde hine Penge betales tilbage, og stillende sig, sit Gods og Kong Erik selv som Sikkerhed. Biskop Simon af Paris udstedte ligeledes en Notarialattest desangaaende[2].

  1. Brevet, i hvilket ogsaa Auduns Fuldmagt er indtaget, er dateret fra det kongelige Palads i Paris, og medbeseglet af Biskopperne af Paris og Dol, i Overvær af flere navngivne Mænd. Det er endnu utrykt, og opbevares i det franske Trésor des Chartes. En Afskrift af dette og følgende Breve er for nogle Aar siden kommen til Norge, og forvares i Rigsarchivet.
  2. Begge disse Breve ere ligeledes utrykte, og findes i Trésor des Chartes. Formodentlig maa det være en ved flygtig Læsning af det første opstaaet Fejltagelse, naar det heder i Leblancs Monnoyes de France p. 167, at den norske Konges Gesandt gav den franske Konge Modtagelsesbeviis for 500 Mkr. Sterl. Der maa være læst 500 i Stedet for 6000. Eller ogsaa har Audun under-