Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
136
Erik Magnussøn.

mindst henved 60 Saar, hvoraf hvert især havde været nok til at ende hans Dage. Derpaa begave de sig bort i Stilhed, som de vare komne, og det varede nogen Tid, førend man opdagede, hvo de vare.

73. Indre Forhold i Landet. Dronningens Myndighed og hendes Død. Alf Jarls Fejde eller Opstand, Nederlag, Utlegd og Flugt.


Den første Halvdeel af det følgende Aar 1287 var riig paa vigtige Begivenheder i Norge, og det er kun Skade, at de Beretninger, som ere os levnede derom, ere saa magre og mangelagtige. Dronning Ingeborg døde den 24de eller 26de Marts[1], og dette maatte nødvendigviis medføre mange Forandringer, da Kongen, som det udtrykkeligt siges, og hvad der allerede ovenfor er berørt, nu kom til at raade mere end før, og et mildere System blev herskende. Ligeledes døde Hr. Erik Duggalssøn, en af de fornemste Regjeringsherrer. For Alf Jarl og hans ærgjerrige Planer maatte Dronningens Død sikkert være yderst ubelejlig, og det staar vistnok i umiddelbar Forbindelse dermed, at vi strax efter finde ham i Spidsen for en Oprørsflok, som det synes imod Hertugen selv. Hvad der berettes herom, er kun følgende: at der blev sat Ild paa Byen Oslo[2], hvoraf i det mindste en Deel synes at have været afbrændt, at derpaa Hr. Hallkell Agmundssøn, Befalingsmanden paa Oslo Slot, blev tagen til Fange af Alf Jarl, og kastet i Fængsel, samt derefter mod Tro og Love dræbt paa Isegran, men at Alf og alle de, der fulgte ham, bleve lyste utlæge i Norge, og at han selv reddede sig ved at flygte til Sverige, men at Aslak Skjenker med syv andre blev hængt, og ikke færre end 260 af hans Sveitunger eller Krigsmænd bleve dræbte[3], og at Hertug Haakon siden efter den 19de August, fra Oslo tilskrev Staden Lübeck i et nyt Frihedsbrev saaledes: „Da vi nu lykkeligen residere i det Hertugdømme, som vor Fader, Kong Magnus, from Ihukommelse, efterlod os, tænke vi idelig og altid paa, hvorledes vi paa sømmeligste Maade kunne efterfølge vor Faders Exempel i alle Slags Dyder, der, som vi visseligen tro, straale herligt hos Gud, og leve over hele Jorden i Menneskernes Erindring og Omtale,

  1. Arne B. Saga Cap. 61. Der staar: Dronningen døde næste Dag … Mariæ Bebudelse; der sees ikke, om det var før eller efter.
  2. Isl. Annaler, ved 1287. Det maa her lægges særdeles Merke til, at der ikke som ved de sædvanlige Beretninger om Ildebrande staar brann bœr í Osló, men brendr bœr í Osló, hvilket betegner, at Oslo By blev sat i Brand.
  3. Sammesteds; dog maa her ogsaa de nedenunder Texten anførte Varianter tages med.