Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Fortale.


Ved at udſende dette Bind, der ſlutter Verkets førſte Række, ſaaledes ſom det i Forordet til foregaaende Bind er antydet, ſkylder jeg førſt og fremſt at bede mine Læſere om Overbærelſe, fordi en ſaa uforholdsmesſig lang Tid er hengaaet, indtil det bragtes til Ende. Men denne Overbærelſe vil neppe nogen negte mig, ſom har for Øje, at Størſtedelen deraf er udarbejdet under en Rejſe, hvor Tiden og Sindet ſom ofteſt maatte være optaget med andre Syſler, og hvor det, ſom man letteligt begriber, under Vandringen fra Sted til Sted maa være vanſkeligere og ubekvemmere at ſyſle med ſtore literære Arbejder, end naar man befinder ſig i ſit Hjem, eller idetmindſte i Rolighed; ej at tale om, at Benyttelſen af de nødvendige Hjelpemidler ſjelden kan ſkee med ſaa ſtor Lethed og Bekvemhed i Udlandet, ſom hjemme. Den førſte Trediedeel af Bindet er udarbejdet i Kjøbenhavn, det følgende deels i Berlin, deels, og fornemmelig, i Wien, kun de tre eller fire Slutningsark ere ſkrevne under mit Ophold her i Rom. Det er iſær disſe ſidſte Ark, med hvis Tilvejebringelſe det har taget ſaa lang Tid. Jeg vil herom kun i Korthed ytre, at deels det Arbejde, for hvis Skyld jeg er kommen hid, har viiſt ſig at være ſtørre, og ſaavel Tid ſom Kræfter mere optagende, end jeg, og viſtnok flere med mig, havde formodet, deels ogſaa at uforudſeede Omſtændigheder have nødſaget mig til at fore en Brevvexling, der ſaa godt ſom ganſke udelukkede Muligheden af, udenfor hiin Arbejdstid at beſkjeftige ſig med andet. Man vilde maaſkee, naar man nøiere kjendte disſe Omſtændigheder, ſnarere forundres over, at jeg har kunnet formaa at bringe Verket til Ende, end finde det beſynderligt, at dette ej er ſkeet tidligere.

Hvad Kilderne til det Tidsrum angaar, der i dette og foregaaende Bind er behandlet, da findes vel de fleſte, ſom ſedvanligt, nøjagtigt anførte hver paa ſit Sted, men med Henſyn til de vigtigſte af dem bliver det dog nødvendigt, her, ligeſom tidligere, at ytre et Par Ord. Hvad der her fornemmelig er iøjnefaldende, det er at Konge-Sagaerne, der hidtil udgjorde Hovedkilden, ophøre i dette Tidsrum,