Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/569

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
541
Island. Floamænd. Mosfellinger.

ing[1], og Loft til sin Frænde Thorvid fra Vors. Saavel Lofts som Thorvids Gaarde fik Navne efter deres forrige Hjemstavn i Norge; hiin kaldtes Gaulverjabø (Gaulværingernes Bø), denne Vorsabø, og disse Navne ere endnu til. Loft, fortælles det, plejede hver tredie Sommer at drage til Norge for at blote ved Templet paa Gaule i Floses Navn, da denne ikke selv kunde komme til Norge, fordi han var fredløs der. Haastein, Atle Jarls Søn, tog Land paa Østsiden af Olvus-Aaen, eller den Strækning, der sædvanligviis kaldtes Floen; hans Efterkommere, Floamændene, bleve saare mægtige og anseede[2].

Flere af de sildigere Landnamsmænd, ja endog af dem, som havde maattet kjøbe Land, opnaaede dog stor Anseelse og bleve Stamfædre for mægtige Slægter. Blandt disse maa vi især nævne Ketilbjørn, en fornem Mand fra Naumdalen, hvis Møder var en Datter af Haakon Grjotgardssøn, og hvis Hustru var en Datter af Hrapp Bjørnssøns Søn Thord Skegge, der allerede længe havde været bosat paa Island, først i ti eller femten Aar paa Sydøstkanten, siden ved Leiruvaag paa Sønderlandet, hvor Ingulf anviste ham Land. Ketilbjørn kom paa sit Skib Ellide til Island, da Kysterne allerede vare vidt og bredt bebyggede. Han opholdt sig den første Vinter hos sin Svigerfader Thord Skegge, men drog om Vaaren over Hejderne længer ind i Landet for at søge sig Land. Her kom han til en Aa, hvor hans Folk mistede en Øxe; deraf fik den Navnet Øxaraaen, et Navn, der senere er blevet saa berømt, fordi det var ved den, at Althinget holdtes. Han optog her store Strækninger, og bosatte sig paa Mosfell, efter hvilket Sted hans Efterkommere kaldtes Mosfellingerne. Her opførte han et Tempel, og hans Rigdom var saa stor, at han bød sine Sønner at gjøre Tvertræerne i Templet af Sølv; da de ej vilde det, tog han Sølvet med sig op til Fjelds paa en af to Øxne dragen Slæde, og skjulte det saaledes, at Ingen siden kunde finde det. Fra Ketilbjørn nedstammede de første islandske Biskopper, Isleif og Gissur, foruden mange andre anseede Mænd. Hans Halvbroder Hallkell kom endnu senere ud til Island, og opholdt sig den første Vinter hos Ketilbjørn, som tilbød ham Land hos sig. Men han fandt det under sin Værdighed at faa Land paa denne Maade, derimod udfordrede han Grim, Vedorm Vemundssøns før omtalte Systersøn, der havde nedsat sig i Nærheden, til Holmgang om dennes Be-

  1. Se ovenfor S. 502. Thorstein kaldtes Tjaldstøding (Teltstang) fordi han engang, da et pestsmittet Skib kom til Landet, og ingen vilde befatte sig med Besætningen, oprejste et Telt for den, og plejede den. Landn. V. 6.
  2. Landn. V. 7, 9. Floamanna Saga, Cap. 4–6. Ifølge denne kom Loft efter at Haastein var død og hans Søn Atle havde tiltraadt hans Besiddelser.