Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
325
Haaleyge-Ætten.

Linje indtil Haakon Grjotgardssøn Jarl, Halfdan svartes og Harald Haarfagres Samtidige Den bestaar af 27 Slægtled, hvilket Antal stemmer saa godt med de 26 Led, Ynglinge-Rækken opstiller fra Fjølnir til Halfdan svarte, og tillige, om end ej fuldt saa godt, med Skjoldungerækkens Led, at der opstaar en sterk Formodning om at man allerede i hine Tider, da Rækkerne bragtes istand, var enig om at antage et bestemt Tidspunkt, paa hvilket Odin skulde have været til, eller om et vist Antal Generationer, der laa mellem hans Tid og Halfdan svarte. Sammenligne vi Rækkerne indbyrdes, finde vi derimod betydelige Uovereensstemmelser. Ynglingasaga lader Adils, der siges at nedstamme fra Fjølnir i 15de Led, forære en Hest til den haalogalandske Konge Godgest, Semings Ætling i 7de Led, og dette uagtet den forhen har ladet Jørund, Fjølnirs Ætling i 11te Led og Adils’s Tipoldefader, komme i Berørelse med Gudlaug og Gylaug[1], Semings Ætlinger i 9de og 10de, og Godgests i Idet og 3die Led[2], en Berørelse, der bestyrkes i Vers, der endnu ere til, baade af Háleygjatal og Ynglingatal. Dette viser noksom, at Haaleyge-Rækken ligesaavel som Ynglinge-Rækken og Skjoldunge-Rækken er vilkaarligt sammensat af forskjellige, for sig selv i Sagnet Bestaaende, mindre Slægtrækker, og at man ej derpaa kan grunde nogen Tidsregning. Vi ville her anføre de faa Sagn, som deels i Yngl. Sagn, deels andensteds, ere opbevarede om enkelte af Semings saakaldte Ætmænd.

Godgest, Konge i Haalogaland, fik af Uppsalakongen Adils en Hest til Foræring ved Navn Rafn; den var fød efter en anden Hest af samme Navn, der havde tilhørt Kong Aale den oplandske i Norge. Da Godgest red paa denne Hest, løb den løbsk med ham, indtil han faldt af og slog sig til Døde. Dette, heder det, skede i Amd (Egnen omkring Throndenes) paa Haalogaland[3].

Gudlaug, Haaleygernes Konge, skal paa et Søtog til Danmark have stødt paa Ynglingekongerne Jørund og Erik Yngve-Sønner, som sværmede om til Søs, medens Kong Hake Haamundssøn herskede i deres Fædrenerige i Uppsala. De angrebe Gudlaug, ryddede hans Skib, fangede ham, og

  1. Hos Torfæus staar Gylaug først, og derpaa Gudlaug; men da Yngl. Saga udtrykkeligt kalder Gylaug en Søn af Gudlaug, og dertil anfører et Vers af Haaleygjatal, maa man antage, at enten Torfæus eller hans Hjemmelsmand har forvexlet Navnene, hvortil deres Lighed saa let kunde give Anledning.
  2. Háleygjatal er ellers her rigtigere end Ynglingatal, thi Adils, Rolf Krakes Samtidige, maa have levet tidligere end Jorund og Erik, Hakes og Starkads Samtidige, se ovf. S. 253, 254, jvf. S. 213. – Se forøvrigt nedenfor § 19.
  3. Yngl. S. Cap. 33, jvf. ovf. S. 253. Hvorledes ogsaa Adils omkom ved at ride paa en Hest af samme Race, er her omtalt.