Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
109

men ſkjænkede ſine Godſer til Sorø Akademi. Denne Stiftelſe, i ſin Tid oprettet af Chriſtian IV. ſom et Univerſitet for Adelen, havde i flere Menneſkealdre været nedlagt, men i Slutningen af Chriſtian VI.s Tid blev der Tale om at gjenoplive den. Man kan forſtaa, at denne Stiftelſe maatte interesſere Holberg, thi netop meget eller det meſte af hvad der mishagede ham ved Univerſitetet i Kjøbenhavn, maatte ifølge Sagens Natur være udelukket fra Sorø. Akademiet, der tilſigtede at opdroge unge Mænd til Statens høiere Poſter, fik intet theologiſk Fakultet, ingen Disputatſer, altſaa heller ingen Baccalaurei og Magiſtre, det fik overhoved et ſtærkt praktiſk Tilſnit, hvilket jo juſt var efter Holbergs Hoved. Hvad han lidet ſyntes om, var derimod, at Akademiet ſkulde være blot for Adelige. I en Henvendelſe til Frederik V. bad han ogſaa om, at det ogſaa maatte aabnes for Borgerlige, „paa det at jeg ikke ſkal ſynes at foragte min egen Stand.“ Dette medførte dog ingen Forandring. Akademiet blev et „ridderligt“, indtil det henimod Aarhundredets Slutning ſygnede hen af Mangel paa Studerende og omſider atter nedlagdes, for endnu engang at fornyes til en kort Tilværelſe i vort Aarhundrede. Sorøs egentlige Betydning har beſtaaet deri, at det i alle ſine tre Perioder har talt udmærkede Videnſkabsmænd og Forfattere blandt ſine Profesſorer, og herved er den lille fordums Kloſterbys Ry i Literaturen blevet et meget anſeligt.

Det anſees for givet, at Holberg havde faaet Kundſkab om Planen til Akademiet, førend denne blev offentlig bekjendt, og at han da har beſtemt ſig til at ſkjænke ſine Godſer til dette, naar de førſt vare gjorte til Baroni for ham. Erektionen af Baroniet og dettes Overdragelſe til Akademiet er indbefattet i et og ſamme Kongebrev (af 6te Marts 1747), og dette er dateret 4 Maaneder før, end Akademiets Fundats udkom. Desuden ſkjænkede Holberg til Akademiet 12,000 Rdl., hvis Renter ſkulde bruges til Stipendier for tre fattige Akademiſter,