Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest
FORDORD.

Dette kortfattede Skrift om Columbus og Amerikas Opdagelse er forsaavidt et Leilighedsskrift, som det første Udkast dertil blev udarbeidet i Sommerferierne for »Morgenbladet« og som Jubilæumsartikler trykt der i Løbet af August d.A. (1ste Artikel 3die August). Imidlertid hviler det paa mangeaarige, med ved andre Arbeider hyppigt afbrudte Studier til de store Opdagelsers Historie, foranledigede ved at jeg i nogen Tid havde at Foredrage ved Universitetet Geografiens Historie. Disse Studier har jeg i det foreliggende Arbeide søgt at tilgodegjøre; men da jeg skrev for et større Publikum, valgte jeg at udelade alle Citater og Henvisninger til Litteraturen; de, der maatte ønske et nærmere Studium, bør søge hen til bekjendte Arbeider fra nyere Tid af Harrisse, Peschel, Sophus Ruge, Winsor o. fl. En Opfordring fra flere Læsere om at udgive Artiklerne i noget udvidet Form som Bog fandt jeg at burde efterkomme, da Indholdet paa Grund af Firehundreaarsjubilæet kunde formodes at interessere mang og min Forlægger Hr. J.W. Cappelen var villig til at udstyre Bogen med oplysende Billeder og Karter. Jeg frygtede vistnok for, at mit Ophold i Spanien i Maanederne Oktober og November kunde have uheldig Indflydelse paa den sidste Bearbeidelse og under Trykningen, men haabede paa den anden Side, at dette Ophold skule foranledige Studier, som kunde gjøres nyttige for Bogen, ialfald i et Tillæg. Denne Forventning er ikke helt bleven skuffet (se Rettelserne S. VI); men mit Haab om, at jeg skulde faa Leilighed til nærmere at studere Columbus’s efterladte Bøger med hans egenhændige Randnoter i »Columbina« (Sevilla), blev dog skuffet, idet Bibliotheksstyrelsen under et intetsigende Paaskud nægtede mig en nærmere Adgang til disse Bøger, der i Columbina nu kun er Udstillingsgjenstande.