Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


der heller ikke denne Gang noget af Sagen. – Først ved Reskr. 10 April 1680 blev den nys nedsatte 3dje Revisionskommission for danske Lov, for Tilfældet forstærket med 4 norske Medlemmer, paalagt at tage den norske Lov for sig, konferere den med de danske Udkast og overveje, hvorledes den norske Lov paa bedste Maade kunde «annecteres» med den danske. Denne Plan om en, som det synes, fælles Lovbog for Norge og Danmark blev dog snart igjen forladt, og ved Beskr. 5 Juni 1680 en særskilt Kommission i Norge nedsat «til Revision» af den norske Lov. Da imidlertid Kongen mærkede, at Værket kun gik langsomt fra Haanden, blev ved Rskr. 14 Jan. 1682 de vigtigste Medlemmer af Lovkommissionen befalede at komme til Kjøbenhavn, og ved Reskr. af 4 Febr. s. A. paalagdes det derhos Biskopperne at efterse den norske Kirkeordinans, om noget til dens Forandring ener Forbedring kunde være at erindre og inden en Maaned nedsende sin Betænkning til Kommissionen. Ved Reskr. 22 Marts s. A. blev det derefter Lovkommissionen paalagt at efterse den nu færdige danske Lov og overveje, hvorvidt den norske Lov kan stemme overens dermed, saa at Uniformitet i begge Rigers Love saavidt muligt kan iagttages. Hvad der i den norske Lov fandtes af den Beskaffenhed, at det ikke kunde forandres efter den danske, skulde indrettes efter Norges Riges Skik og Sædvane, dog Alting «saa det sig med vor Arveregjering bedst kan skikke». – Endnu inden Udgangen af samme Aar indgav Kommissionen sit Udkast, hvis Hovedforfatter var Præsident Kristian Stockfleth. Til dettes Gjennemgaaelse nedsattes ved Reskr. 23 Januar 1683 en ny Kommission af 6 Medlemmer, hvoraf de 5 havde deltaget i Udarbejdelsen af den danske Lov. Denne Kommission lagde en ganske ensidig Vægt paa at tilvejebringe Overensstemmelse med den danske Lov, og fjernede overalt, hvor det paa nogen Maade syntes gjørligt, de mange og vigtige Afvigelser, som fandtes i den norske Kommissions Udkast. Det saaledes reviderede Udkast blev derefter Bog for Bog oversendt til Gjennemgaaelse af en i Kristiania nedsat norsk Kommission (Reskr. 11 Oktbr. 1684); dette Arbejde skulde være tilendebragt og Kommissarierne i