Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/64

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlestLovbogen var bestemt saavel for By som for Land. Den er inddelt i Bolker og Kapitler paa samme Maade som Magnus Lagabøters Landslov, alene med den Afvigelse, at dennes 2den Bolk (Kristendomsbolken) er bortfalden, og begge Love svarer for det meste kapitelvis til hinanden.

Paa den samme Herredag i Bergen lod Kongen sammenkalde alle Biskopperne og paalagde dem at udarbejde en egen Kirkeordinans for Norge, hvori de dog saa meget som muligt skulde rette sig efter den danske Ordinans. Da Arbejdet var færdigt, blev det gjennemgaaet af de teologiske Professorer i Kjøbenhavn og derefter bekræftet som Lov paa den følgende Herredag i Stavanger under 2 Juli 1607.

Kristian d. 4des Lovbog er trykt i Kjøbenhavn i 1604 og 1610, samt 1657 tilligemed Lovens summariske Indhold og Forklaring over termini juridici og Kompendium over Arvetallet af Jens Bjelke. En ny Udgave er besørget af Fr. Hallager og Fr. Brandt, Kristiania 1855. – Kristian d. 4des Kirkeordinans er trykt i Kjøbenhavn 1607, samt hos Paus.

§ 15.
Kristian den fjerdes øvrige Lovgivning. Den lille og den store Reces.

Under Kristian d. 4des Regjering udgaves derhos flere vigtige Forordninger, der dels er trykte i Rigsregistranterne, dels i Paus’s Samling og tillige særskilt Blandt disse kan mærkes:

Forordning angaaende Raadstueretternes Oprettelse af 6 August 1607.

Fr. angaaende Skjærpelse af Straffen for Løsagtighed af 12 Oktbr. 1617.

Fr. indeholdende Forbud mod Signen, Manen, Maalen, Igjenvisning, visse Dages Udvælgelse m. v. af 12 Oktbr. 1617.

Fr. angaaende Værnetinget i Misgjerningssager af 10 Decbr. 1617.

Fr. angaaende Lejermaal i forbudne Led af 19 Marts 1619.

Fr. om Øvrighed og Bestillingsmænd i Kjøbstæderne af 7 April 1619.

Fr. om Løsgjængere og Tjenestefolk af 16. Novbr. 1619.