Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Kristian den 4de selv var i Norge i 1602, gav han under 31 August Statholderen Jørgen Friis, Kansleren Hans Pederssøn Basse († 1602) og Adelsmanden Anders Green (der siden blev Kansler), tilligemed Lagmændene ordre til at sammentræde i Oslo St. Pauli Dag førstkommende og tage Lovbogen med tilhørende Retterbøder for sig, gjennemgaa, korrigere, forandre og oversætte den paa dansk. Denne Gang førte det til Maalet. Et revideret Udkast med en særskilt Fortegnelse over foreslaaede Forandringer blev Kongen tilstillet, og, efter at dette var gjennemgaaet, lod Kongen et nyt Udkast udarbejde og forelægge den til Sommeren 1604 i Bergen sammenkaldte Herredag. Efter at det der var drøftet, blev det trykt og under 4 Decbr. 1604 bekræftet af Kongen som Lov samt publiceret overalt i Norge paa de første Lagting i Aaret 1605.

Kristian den 4des Biograf Nils Slange fortæller endvidere, at den unge Konge, som allerede ved sin Hylding i Norge i 1591 var bleven opmærksom paa den store Uredighed, som herskede i Lovene, allerede strax efter sin Tronbestigelse 1596 havde givet Statholderen, Kansleren, Adelen og Lagmændene ordre til at foretage og fremme Lovrevisionen. Men da Kongen ved sit Besøg i 1602 fornam, at det var blevet forsømt, afsatte han Lagmændene, hvis vrangvillighed paa Domstolen allerede tilforn var ham bekjendt, fra deres Bestillinger og beskikkede andre i deres Sted, saa at ikke mere end tvende af de gamle Lagmand udi ganske Norge blev ved deres Embede (Slange, Chr. IV. Hist. S. 48, 115–17 og 178–9). – Men hele denne Fortælling er Fabel. Registranterne indeholder intet om nogen kongelig ordre af 1596, og Beretningen herom beror aabenbar paa en Forvexling med Formynderregjeringens ordre af 1592 og 1593, hvilke Slange ikke omtaler. Og ingen Lagmænd blev afsatte i 1602; derimod blev tvende Lagmænd (Bergens og Skiens) afsatte i 1603, men paa Grund af andet utilbørligt Embedsforhold. Vistnok sees samtlige øvrige søndenfjeldske Lagmænd at være udnævnte næsten samtidig, i 1600 og 1601; men i Virkeligheden var disse allerede meget tidligere beskik-