Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Forordning af 20 Marts 1541 (Paus S. 305) om Mynt, Maal og Vægt, og hvorved tillige anordnes et almindeligt Lagting 2 Gange aarlig i Oslo, – jfr. Fr. 18 Jan. 1557, hvorved anordnes et almindeligt Lagting i Oslo St. Pauli Dag (25 Januar) af samtlige Lagmænd m. fl. søndenfjelds, og i Bergen St. Olafs Dag (29 Juli) af Lagmændene m. fl. nordenfjelds, indskjærpet ved Fr. 14 April 1572;

Anordning (for Bergens Stift) angaaende Børnepenges Behandling af 17 Juni 1551;

Forordning om Salg af indenlands byggede skibe af 29 Septbr. 1554;

Anordning om Skifte mellem gjenlevende Ægtefælle og den Afdødes Udarvinger af 29 Juli 1557 (Krags Hist. II. S. 273);

Den odenseiske Reces mellem Frederik II. og de 6 vendiske stæder af 25 Juli 1560 angaaende disses Handel i Norge;[1]

Privilegier og Friheder for den norske Adel af 14 Febr. 1582;

Svar og Besked paa de Artikler, som af den norske Adel blev overgivne, da Kristian den 4de blev hyldet i Oslo, dat. Kronborg 31 Juli 1591. Herved blev Sorenskriver-Embedet oprettet.

En vigtig Retskilde navnlig for den administrative Ret er derhos Forleningsbrevene, især for Hovedlenenes Befalingsmænd, og navnlig Statholderen.[2] Saaledes: Ludvig Munks Lensbrev af 9 Juli 1577 og 14 Juli 1581, Ove Juels Lensbrev af 25 Marts 1583, Axel Gyldenstjernes Lensbrev af 14 Juli 1588 m. fl.

§ 14.
Kristian den fjerdes norske Lov og Kirkeordinans.

Den gjældende Lovbog i Norge var fremdeles Magnus Lagabøters Landslov og Bylov, saadan som de dels ved sednere Retterbøder og Forordninger, dels ved den sædvans-

  1. Samll. t. n. F. og Sp. Hist. V. S 843. Norske Mag. III. S. 83–7.
  2. Aschehoug, Norges offentlige Ret I. S. 389.