Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


I sit Indhold tilhører Lovens Hovedmasse sandsynligvis den første Halvdel af det 12te Aarhundrede. I de 3 første Bolker (Kap. 1–55) indeholder Haandskriftet imidlertid en dobbelt Text, idet der ved hver Bestemmelse er tilføjet, hvorvidt den tilhører den oprindelige (St. Olafs) Lov, eller de under Magnus Erlingssøn foretagne Ændringer. A Kapitel 2 indeholder Magnus Erlingssøns Tronfølgelov, og Kap. 3 til 5, af hvilke den første indeholder de af ham givne Bestemmelser om Nævndermændenes Antal ved Gulatinget, og Kap. 4 og 5 nogle ældre Bestemmelser om Trælles Frigivelse, har vistnok tilhørt Lovens Tingfarebolk. – Man besidder endvidere Brudstykker af 4 Membraner, hvoraf de 2 paa samme Maade som Cod. Ranzov. meddeler en dobbelt Text af Lovens første Kapitler; medens det 3dje indeholder den ældre Text uforandret, og det 4de alene indeholder et Stykke af Landslejebolken, hvor den omhandlede Dobbelthed ikke forekommer.

2. Frostatingsloven haves nu ikke længere i nogen fuldstændig Membran, siden den eneste, som fandtes, den saakaldte Codex Resenianus paa Universitetsbiblioteket i Kjøbenhavn, brændte i den store Ildebrand 1728; men der haves 5 Afskrifter af denne. Forøvrigt haves alene Brudstykker af 4 Membraner, der i 1846 blev fundne i det norske Rigsarkiv. – Ogsaa i denne Lov findes en stor Lakune i Mandhelgebolken, der dog tildels kan udfyldes af Brudstykkerne og forøvrigt i det væsenlige af Hákonarbók. Loven foreligger i den af Kong Haakon Haakonssøn foranstaltede Udgave, hvor den, som før nævnt, er inddelt i 16 Parter og forudskikket en Indledning, indeholdende nogle af Kongen udgivne Retterbøder. Første Part, hvoraf Begyndelsen mangler, har indeholdt Tingfarebolken, 2den og 3die Part Erkebiskop Sigurds Kristenret, 4de–6te Mandhelgen, 7de Ledingsbolken, 8de og 9de Arvebolken, 10de og ilte Kjøbebolken, 12te Odelsbolken, 13de og de 11 første Kapitler af 14de Part Landslejebolken, Resten af 14de og hele 15de Part Tyvebolken. 16de Part indeholder de ovenfor omtalte Retterbøder af Magnus Barfods Sønner. – Kristenretten (ɔ: 2den og 3die Part) har imidlertid været særskilt afskreven, og af denne haves endnu 2 fuldstændige Membraner og 4 Fragmenter tilbage.