Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
— 315 —

som ikke ejer mindst 15 Mark uborget, at blive Kjøbmand, under Straf af at have forbrudt hvad han farer med; og Ingen maa drage om paa Fjordekjøb eller paa Værene at handle, uden saa meget som han behøver til sit eget Ophold, jfr. Rb. 3 Maj 1372. Dette gjentages i Rb. 26 August 1383 med det Tillæg, at Ingen enten i By eller Hered maa bygge noget Kjøbskib til dermed at sejle nord i Landet eller paa Skatlandene, medmindre han kan gjøre det af egne Midler uden noget Laan, under Straf af at have det forbrudt og dertil bøde 8 Øre. 13 Symbol for den gamle danske mark.svg i Brevbrud. Rb. 23 Juni 1384 bestemmer derhos, at Kongens ombudsmand skal skaffe dem, som behøver Arbejdsfolk i Herederne, saadanne efter gode Mænds Raad, og at Ingen paa Land eller i By maa tage arbejdsføre Mænd eller Kvinder tilhuse hos sig, og at Fogderne Høst og Vaar skal ransage efter Løsgjængere, og jage dem fra Byen. – Rb. 8 Marts 1364 gjentoges igjen ved Erik af Pommerns Fr. 23 August 1420 med det Tillæg, at den, som laante Nogen Penge i saadan Hensigt, skulde have dem forbrudte, jfr. Fr. 1. Anordn. for Bergen af 14 Oktober 1528 § 4, og Priv. 16 Maj 1541 § 5, hvorefter enhver udenlandsk Kjøbmand, som ikke selv ejede 15 Mark uborget, ingen Ret skal kunne vænte samt Rec. 1557, Art. 8. – Recessen af 1539 Art. 20 bestemmer, at ingen lese Karle maatte tilstædes paa Landet, men de skulde tage sig Husbønder og tjene for halvt eller helt Aars Løn, undtagen Skræddere, Skomagere og almindelige Tømmermænd, som Almuen behøvede, ligesom den i Art 22 gjentager Forbudet i Rb. 1364 mod Handel i Havnene og paa Landet; men her ser man dog at det navnlig er Hensynet til det Afbræk, som derved forvoldes Byborgerne, der haves for øje. Sammesteds gjentages Forbudet mod, at arbejdsføre Folk tages tilhuse hos Bønderne; hvorimod de enten skal skikkes til Ødegaarde at optage og dyrke (jfr. ovf. S. 249) eller, om de ikke var saa formuende, give sig i Kjøbstæderne ener andetsteds bort (som Tjenestefolk). Endelig forbydes det, at løse Karle, under Foregivende af at være Søfolk, driver Handel eller udfører Varer undtagen Trælast, samt at nogen Skipper medtager Varer for saadanne, under 8 Ørt. 13 Symbol for den gamle danske mark.svg Straf.