Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


blev Spørgsmaal om at fratage Bonden Gaarden, gaaet over til en Kjendelse for det sparede Gjestebuds Omkostninger; skjønt man dog ogsaa ser, at der ved Jorddrottens eller hans Ombudsmands Besøg fremdeles fandt virkeligt Gjestebud Sted (se Reces 1557 Art. 4, Rec. 1565 Art. 6). – Dernæst er det i sig selv rimeligt, at, hvor Jorddrotten vilde benytte sig af sin strenge Ret til at fordre ny Indfæstning hvert 3dje Aar, har han dog forsaavidt gaaet paa Akkord og ladet sig nøje med en mindre Kjendelse end ved første Fæste. Heri maatte Lovgiveren finde sig, og denne Kjendelse hvert 3dje Aar, Tredjeaarstagen, sloges igjen sammen med Landboveitslen til en fælles Ydelse. Rec. 1544 siger, at Lejlændingen ikke skal besværes med Jordemuder hvert 3dje Aar, men være berettiget til at beholde den lejede Jord, saa længe han lyster og giver sin rette aarlige Landskyld, Aabod og sin Landboveitsle hvert 3dje Aar af Jordens Afvæxt. Recesserne af 1557 Art. 4 og 1565 Art. 6 sees endnu tydelig at skjelne mellem 2 Sorter Landboveitsle: dels som Beværtning (1557 = 1 Tønde norsk Øl) eller Erstatning derfor (1565 = ½ Daler til Ombudsmanden), dels som en virkelig Pengeydelse, mod hvilken, som det heder i Rec. 1565 «Ombudsmanden skal være pligtig at bygge Bonden sin Jord igjen 3-aars Maal»; og ligesaa siger Rec. 1568 Art. 16, at Enken «skal beholde Gaarden uden Fæste, saa længe hun sidder Enke; dog skal hun give landskyld og bygsle hvert 3dje Aar», jfr. An. 28 Maj 1574 Art. 8. og Chr. IV. L. VII. 1, hvor dette er gjengivet med at «udgive hver 3dje Aars Tage». Men i Rec. 1578 Art. 3 er Tredjeaarstagen og Landboveitslen smeltede sammen, og for Kronens og Kirkens Gods bestemt til 1 Daler for hvert Sk℔ eller 2 Huder Skyld; endvidere skulde Fogden ved første Tage gives en Støvlehud eller en gammel Daler, og ved hver 3dje Aars Tage ½ Dlr. for en fuld og 1 Ort for en halv Gaard eller Ødegaard. Disse saakaldte Fogedpenge hvert 3dje Aar blev ved Chr. IV. L. VI. 1 hævede, jfr. 3–14–7, se og Fr. 29 Juli 1631 Art. 6,. st. Reces 1643, 3–6.

Med Hensyn til første Tage eller Bygselsummen foreskriver Reces 1578 Art. 3, at, da ikke alle Gaarde var af ens Lejlighed, kunde ingen vis Anordning herom gjøres; men