Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Dette Skrift er en revideret Udgave af Forelæsninger, som jeg i 1864 og 1865 afholdt ved Kristiania Universitet. Større Brudstykker deraf har tidligere været meddelte: §§ 17 og 18 i Historisk Tidsskrift I, Chr.a. 1871, og §§ 19–28 samt 31, 34–39 og 41–45 i Ugeblad for Lovkyndighed m. m. VI–X, Chr.a. 1866–70, hvoraf enkelte Separat-Aftryk har været uddelte paa privat Vej, men ikke tilgjængelige i Boghandelen. – Udgivelsen af en retshistorisk Lærebog havde i en Aarrække været mit Maal, og ved denne foreløbige Meddelelse af de Partier af Forelæsningerne, som var nogenlunde udarbejdede, havde jeg den dobbelte Hensigt, dels, om muligt, ogsaa at lede Andre til at beskjæftige sig med vor endnu saa lidet bearbejdede Retshistories Studium, dels at afhjælpe vore Studerendes mest umiddelbare Behov.

Det har imidlertid desværre her, som ved andre Anledninger vist sig, at mit Haab om i nogen længre Tid stadig at kunne ofre mig til et enkelt videnskabeligt Arbejde liden Udsigt har til at gaa i opfyldelse. Navnlig vilde den fuldstændige Gjennemgaaelse og tilbørlige Udnytning af den rige Skat, der efterhaanden er bleven tilgjængelig i Diplom-Samlingen, og uden hvilken ingen tilfredsstillende Bearbejdelse af vor Retshistorie er mulig, kræve en Tid og et sammenhængende Otium, som jeg neppe nogensinde i den nærmeste Fremtid tør paaregne. Under disse Omstændigheder har jeg anseet det for min Pligt lige over