Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Vegne aflagde, og hvis Indhold ikke meddeles, har indeholdt en Underkastelse af Kongemagten under Kirken, fremgaar af Udtrykkene i Haakon Haakonssøns Saga Kap. 271 og 276.[1]

I Forbindelse med denne Overenskomst blev Kristenretten undergivet en fuldstændig Revision, og en Række vigtige Lovbestemmelser vedtagne. Bøderne til Erkebiskoppen for Kristendomsbrud i Trøndelagen forhøjedes til det dobbelte (Sv. K. R. 57, F. L. III. 2); der udgaves skjærpede Bestemmelser om Ubødeværk og andre grove Forbrydelser samt om Indskrænkning af Privathævnen (G. L. 32, F. L. V. 44 og 46);[2] Botten til Skilsmisse indskrænkedes (G. L. 54 jfr. B. K. R. (II) 8). Endvidere formindskedes Nævndermændenes Antal ved Lagtinget (G. L. 3), og Rettergangen lettedes ved Afskaffelsen af Skilledom i Sager angaaende Penge og Gods (G. L. 37).[3] Derimod synes der neppe at være tilstrækkelig Grund til at antage, at der ved denne Anledning er foretaget en fuldstændig Revision af Landslovene i deres Helhed.[4] Det sees vistnok, at de 55 første Kapitler af Gulatingsloven har foreligget i en dobbelt Recension: en ældre, der tillægges Olaf (den hellige), og en yngre, der tillægges Magnus (Erlingssøn), og hvori netop de nysnævnte Bestemmelser er indførte. Men da Haandskrifterne ikke bærer noget Spor af en lignende Dobbelthed i de øvrige 5 Sjetteparter af Loven, synes det naturligere at antage: at Tronfølgeloven og de øvrige Lovforandringer udenfor Kristenretten er udgivne som særskilte Retterbøder, hvilke,da deres Gyldighed sednere blev bestridt, er blevne tilføjede ved Siden af de

  1. Keyser, Den norske Kirkes Hist. I. S. 242. Munchs Hist. II S 928 fgg. III. S. 186–7. IV. 1 S. 530 fgg. Paludan-Müller i (dansk) Historisk Tidsskrift III R. 1 B. S. 263 fgg. Maurer, Norwegens Schenkung an den heil. Olaf, i Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. W. I Cl. XIV. Bd. II Abth. Zorn, Staat und Kirche in Norwegen S. 105–9.
  2. Munchs Hist. II. S. 937–8.
  3. Hertzberg, Den norske Proces S. 30 fgg.
  4. Maurer, Die Entstehungszeit d. ä. Gulathingslög, München 1872, Die Entstehungszeit d. ä. Frostuthingslög, München 1875, og Artt. Gulathing og Gulathingslov i Ersch u. Grubers Encyclopædie Sect. I. B. 96 og 97.