Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/239

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Reskript til Statholderen af 6 Septbr. 1688, hvis § 1 bestemmer, hvilken Størrelse Træerne skulde have, før de maatte hugges til Bjælker, Sagtømmer eller Kulleved, medens § 3 forbyder Hugst af Smaalast i Skove, hvor stor Last findes.

Adgangen til at anlægge og drive Sagbrug var ikke undergivet nogen Indskrænkning, forsaavidt Vedkommende havde fuld Dispositionsret over Vandfaldet og skaffede sig Tømmeret enten af sine egne eller Andres Ejendomsskove. Men i begge Henseender synes hyppige Misbrug at have fundet Sted, idet man opførte Sagbrug, om man endog blot ejede den ene Side af Fossen, og uden videre forsynede sig med Tømmer af Kronens eller Kirkens Skove. – Kongen selv deltog ogsaa i stor Udstrækning i Trælasthandelen og Sagbrugsdriften (jfr. Artikler for Hovedlenenes Befalingsmænd af 1 Marts 1558 Art. 11, 12 og 14), dels umiddelbart for egen Regning, dels gjennem Bortforlening eller Bortforpagtning af de paa Kronens Ejendomme opførte Sage til Private mod Andel i Udbyttet. For at gjøre sig denne Bedrift saa fordelagtig som muligt, tog man derhos stadig Kongens Forkjøbsret til Hjælp, og forbød Andre at kjøbe Tømmer i Lenene, forinden Kronens Sagbrug var blevne forsynede, se Kgbr. 29 Novbr. 1568, 22 April 1579 o. fl., se og Herredagsdom af 6 August 1585; man forbød endog Private at sælge sin Last, forinden Kongens Last var solgt, se Instr. for Stathelder P. Huitfeldt af 27 Februar 1574 §§ 14–16, jfr. Instr. for Toldskriverne af 17 Juni 1587. – Ved Kongebrev af 6 Oktober 1583 blev der givet en indskrænket Tilladelse til dem, som havde opført Sagbrug i Vandfald, hvori Kongen ejede Lod, at maatte fremdeles beholde samme mod en passende Fosse-Leje, for saavidt de kunde skaffe sig Tømmeret af sine egne eller Andres Ejendomsskove, uden at forgribe sig paa Kronens Skov; men denne Tilladelse blev igjen tilbagekaldt ved Kgbr. 1 Juni 1587, og Lensherrerne paalagt at drage Omsorg for, at alle paa Kronens og Kirkens Grund opførte Sage blev afskaffede, selv om Ejerne kunde skaffe sig Tømmer dertil af egne Skove. Dette Bud gjentoges ved Kgbr. 1 Juni 1592, men forblev, som det synes, uden synderlig Frugt, hvorfor det atter indskjærpedes ved