Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/237

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Dimensioner, se dog Kgbr. 8 Juni 1604, samt Kgbr. 29 Maj 1618. – Ved Kgbr. 23 April 1601 blev endvidere Udførsel af Master og Spirer forbudt; hvorimod Udførselen af Dæler forblev tilladt som før. – Endelig blev Udførsel af Bøgetømmer forbudt ved Kongebreve af 28 Juli 1616 og 8 Maj 1618.

Et væsentlig Baand paa Skovbruget medførte ogsaa den Omstændighed, at Skoven paa de fleste Steder laa i Fællesskab, og at Kronen og Kirken vistnok saagodtsom overalt ejede Lod i samme. Thi vel medførte dette ikke i sig selv nogen Uberettigelse for den private Ejer til at hugge i Skoven saa meget, som hans Lod kunde taale (M. L. VII. 22, jfr. 16); men det gav dog Adgang til en Opsigt og Kontrol, og det sees endog, at de kongelige Ombudsmænd heraf har taget Anledning til ganske at forbyde den private at hugge i Skoven jfr. Reces 1578 Art. 14, Anordn. 8 Juni 21 Juli 1591 Art.11.

Endvidere blev Tømmerhandelen tidlig belastet med offentlige Byrder, overensstemmende med det gamle kirkelige Princip, at der skulde svares Tiende af enhver Indkomst (jfr. J. K. R. 18 og 19, der paabyder Tiende af Skovleje), fordrede Kongen, da sagbrug var bleven en hemmende Næringsvej, «den tiende Bredde af hver Sagmølle», Kgbr. 18 Marts 1545, jfr. Instr. for Lensbefalingsmanden paa Aggershus af 17 Marts s. A. § 4. Denne Tiende tilfaldt udelukkende Kongen, uden at Kirken eller Præsten erholdt nogen Andel deraf. Ved Siden heraf blev der af Sagbrugene, ligesom af de øvrige faste Ejendomme, udskrevet Landehjælp, første Gang ved Skattebrev af 25 Juli 1560, og denne blev sednere til en regelmæssig Sagskat, der paalagdes med forskjellige i hvert Skattebrev fastsatte Beløb. Efter Suveræniteten blev disse Afgifter ved Fr. 30 Januar 1664, jfr. Skattebr. 25 April 1663, ombyttede med en vis aarlig Sagskat efter en paa hver Sag sat Taxt. Den samme Fr., jfr. Fr. 20 April 1665 paabød derhos Tiende af alslags huggen og rund Last, som udførtes fra Norge. Denne sidste Tiende blev dog snart ved Fr. 4 April 1668, jfr. 8 Marts 1667 forvandlet til en bestemt Afgift i Penge ved Lastens Udførsel, og faldt saaledes sammen med Tolden, ligesom den ogsaa