Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/236

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


at føle Trang til legale Indskrænkninger i Adgangen til Skovhugst. Hertil medvirkede ogsaa fornemmelig den Omstændighed, at man ønskede at betrygge sig Adgangen til at faa Danmarks Behov for Træmaterialier, især til Flaadens og de kongelige Slottes Fornødenhed, tilfredsstillet fra Norge Men Hensyn til Almenningsskovene anvendte man nu ligefrem Grundsætningen om Kongens Eiendomsret lige over for Almuens Brugsret saaledes, at den sidstes Hugstret i samme indskrænkedes til eget Husbehov. – Men til samme Tid søgte Regjeringen ogsaa gjennem forskjellige Bud at forebygge, at Ejerne udhuggede sine egne Skove. Allerede i et Kongebrev af 1538 (Registr. S. 55) forbydes det Bønderne i endel Bygder i Agershus Len at hugge eget Tømmer i 3 Aar, uden Lensherrens Tilladelse, og allerede Kristian den 3die udstedte Forbud mod Tømmer-Udførsel fra Norge til andre Steder end Danmark (1548, Registr. S. 103, jfr. Kgbr. 5 Juni 1562), ligesom et tidligere Kongebrev af 18 Januar 1557 paalægger Lensherren at forbyde Udførsel af Master og Egebjælker; dog i sit eget Navn, «saa det kommer ikke os ved» (!). Lignende Forbud udstedtes under 24 Februar og 13 Marts 1562, nærmere bestemt ved Anordn. 31 August s. A., og gjentaget 7 Juni 1563. Efter disse maatte Master paa over 16 Palmer, Egetømmer, Sagdæler og Baandstager ikke udføres undtagen til Danmark; hvorimod det tillodes at udføre smaa Granspirer og hollandske Dæler imod Tolds Erlæggelse. Men uagtet disse Forbud stadig indskjærpedes, sednest ved Kongebrev af 19 Februar 1564, lod de sig dog ikke overholde, hvorfor man allerede under 1 Maj 1564 saa sig nødt til at ophæve dem. – Ved Recessen af 1568 Art. 23, stadf. 28 Maj 1574 Art. 20, jfr. Kgbr. 13 Juli 1574, blev det udtrykkelig tilladt enhver Grundejer at hugge paa sit Eget saa meget, som hans Lod kunde taale, dog saa at han ikke forhuggede skoven til Upligt, hvilket Forbud sednere ofte blev gjentaget (jfr. Reces 1578 Art. 30). – Ved Kgbr. 1 Oktober 1582 blev det atter forbudt at udføre Egetømmer fra Norge til andre Steder end Danmark, jfr. Kongebreve af 17 Juni og 26 Oktbr. 1586, hvorved Forbudet for Nedenæs, Mandals og Lister Lens vedkommende blev indskrænket til de større