Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


af almindelige Bekjendtgjørelser paa samme Maade som Lysning til Ægteskab. – Som henhørende til Formerne ved Retsforholdets Stiftelse kan derimod mærkes den paabudne Lysning af Ægtefællig, samt af hvad der tilkommer Konen som Hjemmegift og Tilgave efter G. L. 53, F. L. XI. 5 jfr. 8, M. L. V. 3; af Ætledning efter G. L. 58, M. L. V. 8; af Skyldtrældom efter G. L. 71; af Odelsskifte efter G. L. 87, M. L. VI. 3 jfr. F. L. XIV. 4; af Umageskifte efter G. L. 127; af Testamenters Tilbagekaldelse, G. L. 107, F. L. IX. 4; af Frelsesøllet, F. L. IX. 12. Desuden indesluttede den gamle Skjødningsceremoni i sig en Lysning. – Saadan Lysning behøvede ikke just at foregaa paa Tinget; den kunde overhovedet foretages overalt, hvor et større Antal Mennesker var samlet (í fjölda manna), saaledes paa Kirkestevne, i Gildehus o. s. v., jfr. G. L. 292, 53, F. L. XI. 5, M. L. V. 3, F. L. IX. 4 o. fl., og den nærmeste Hensigt med samme var kjendelig den at sikre sig, at Retsforholdet til enhver Tid kunde være bevisligt, selv om de ved Retshandelen særskilt tilkaldte vidner maatte gaa tabte. – Det sees tillige, at saadan Lysning fortrinsvis er foreskreven ved Retshandler, som mere eller mindre berører Personens Retsstilling i det Hele; at dog ogsaa Hensynet til Tredjemand til nogen Grad har gjort sig gjældende, kan neppe betvivles. – I hvilken Udstrækning Lysningen har været en nødvendig Betingelse for Retsforholdets Gyldighed, er ikke let at sige. I nogle Tilfælde siges det udtrykkelig, at, hvad der ikke er lyst, betragtes som ugjort, f. Ex. Ægtefællig (G. L. 53); medens det i andre siges, at Lysningens Forsømmelse intet skader, naar Vidnesbyrd alligevel haves, f. Ex. ved Frelsesøl (F. L. IX. 12), og atter i andre fastsættes, hvorledes Mangelen af Notorietet skal afhjælpes, f. Ex. hvis der mangler «Gildehusvidne» paa, hvad Hustruen ejer i Boet, skal det afgjøres ved Lyrittered af den Længstlevende (F. L. XI. 6 og 8, M. L. V. 4, jfr. B. K. R. (II) 10).

I denne Forbindelse maa ogsaa anføres de højtidelige Gjæstebud, hvormed Afslutningen af vigtige Retshandler saa hyppig fejredes, og hvoraf Levning endnu er tilbage i Kjøbskaalen, de danske Loves litköp (Kof. Anchers saml. Skr. II.