Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


mende med Kirkens Grundsætning bestemt, at Fæstefolks Børn i ethvert Tilfælde skal ansees for ægte, og at Børn altid skal ansees legitimerede ved Forældrenes paafølgende Ægteskab, forsaavidt de ikke er avlede i Hor. Om Børn, avlede i putativt Ægteskab, bestemmer J. K. R. 42, at, hvis der har været lovlig lyst i Kirken før Ægteskabet, skal Børnene ligefuldt ansees som ægte, selv om der sednere maatte oplyses Omstændigheder, formedelst hvilke Ægteskabet bliver at kjende ugyldigt, jfr. Rb. 1280 Art 6 med det sednere Tillæg, der paa den anden Side synes at ville, at Børnene, hvor Lysningen er forsømt, skal behandles som nægte, selv om ingen Ugyldighedsgrund ved Ægteskabet har været tilstede.

Ethvert Barn ansaaes for at tilhøre Faderens Æt, og dets Forsørgelse paalaa ham eller hans Frænder. Ægte eller uægte Fødsel havde sin væsenligste Indflydelse med Hensyn til Arveretten; derimod havde Barnet, uden Hensyn til ægte eller uægte Fødsel, Faderens personlige Ret, naar blot Moderen var en fribaaren Kvinde. Var derimod Moderen Trælkvinde, blev ogsaa Barnet Træl; men det tilhørte sin Fader, og, hvis han gav det Friheden, inden det var 3 Julenætter gammelt, erholdt det efter Gulatingsloven hans Ret, men efter Frostatingsloven 2 Trediedele af denne (G. L. 57 jfr. 104, F. L. X. 47). Hvad Odelsretten angaar, fik saaledes en Haulds uægte Børn, ligesaavel som hans ægte, Hauldsret; hvorimod de i Henseende til Adgangen til at tiltræde eller løse Odelsgodset selvfølgelig stod tilbage for disse.

Lovene opstiller 3 forskjellige Klasser af de uægte Børn: Hornungr (Hunkj. horna) hed Barn, avlet med fribaaren Kvinde, hvor Forældrene ikke har lagt Skjul paa sin Forbindelse (ef maðr legst med frálsri konu heima á bœ i húsum), altsaa egentlig Frillebarn; hrísungr, Hkj. hrísa (Buskebarn), Barn, avlet i lønlig Forbindelse med fribaaren Kvinde (ef maðr legst med fijálsri konu í skógi), og þýborit barn, fribaaren Mands Barn med Trælkvinde, hvis det har faaet sin Frihed (ef hánum er frelsi gefit frá horni ok frá hnappi), inden det var 3 Julenætter gammelt; thi i andet Fald blev Barnet Træl eller almindelig Frigiven (G. L.