Side:Bjørnstjerne Bjørnson - Artikler og taler 1.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
3


Det kan vel ansees for givet, at nufortiden en helt anden, helt modsat Opfatning er bleven afgjort gjeldende. Det er bleven erkjendt, at den store Expansion var ligesaa naturlig og nødvendig for Wergelands Genius som en streng Koncentration har været naturlig og nødvendig for Digtere med et mere udpræget artistisk-æsthetisk Anlæg som t. Ex. Welhaven. Naar man nuomstunder i Wergelands Ord paa Dødsleiet: «Jeg var bare Digter», finder en træffende Selvvurdering, saa er det ikke at forstaa saaledes, at hans Agitering og Politisering skulde være blotte Aberrationer fra den Vej, hvorpaa hans Digterkald viste ind, men saaledes, at vi gjenkjender Digteren i alt, hvad han foretog sig. Vi mener, at, om han havde siddet i Fred og Ro paa sit poetiske Kontor og indskrænket sig til at følge Politikens brusende Strøm paa Afstand istedetfor at kaste sig midt ud i den, vilde vi havt et meget mindre og fattigere Billede af ham, ikke bare som Menneske, som Personlighed, men endog som Digter. Vi mener, at det, som fremfor alt tiltaler os ved hans Digterværker og bevarer dem fra at synes forældede: — Friskheden, Umiddelbarheden, den flammende Glød, — for en stor Del skyldes netop dertil, at de er sprunget saa ligefrem ud af et mangfoldig bevæget, rastløs virksomt Liv, og vi mener, at den fuldkomnere Form og mere raffinerede Kunst, som kanske havde været opnaaet ved en strengere Koncentration af Evnerne, ikke vilde ha vejet op herimod, — ikke paa langt nær. — Det er vel ogsaa nuomstunder almindelig erkjendt (eller det holder ialfald paa at bli det), at Wergelands Virksomhed som Politiker, Avisskriver, Folkeskribent ikke bare var et naturligt og nødvendigt Udslag af hans Væsen og maa tages med, naar vi vil danne os det rette Begreb om hans Begavelses Vidde og Fylde, men at den ogsaa bortseet herfra har bragt et varigt Udbytte og havt stor Betydning for vort Folks Historie. Han gjorde sig skyldig i mange Misgreb; han kunde være til det yderste uvøren og ubetænksom i sit Avisskriveri som i sin offentlige Optræden idethele og skadede vist ofte den