Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


56 og alt, ſom ſtod i Forbindelſe med ham, vilde Nikvlas ikke en Gang taale den By, ſom havde ydet hans Modſtander en Tilſlugt, men ødelægge den og i dens Sted grunde en ny Kjøbſtad et andet Sted paa Hørdaland; thi da mente han, at man kunde faa ſe, hvad Nytte Sverre vilde have af Borgen. Ogſaa Kirkerne ſkulde ind- beſattes i den almindelige Ødelæggelfe, da de efter Biſkopens Ud- ſagn alle vare vanhelligede af de banſatte Birkebejner. Aftenen efter Laurentiusmesſe (10de Auguſt) var det, at denne Plan blev udført, og paa en Maade, ſom fuldkommen ſvarede til Biſkopens Henſigter. Baglerne roede, da det var blevet mørkt, ind paa Vaagen med to Skuder, der vare ladede med Ved og ſkulde tjene ſom et Slags Brandere, og dermed lykkedes det dem at faa ſtukket Ild paa ikke mindre end tre Steder, førſt inde imod Vaags- bunden ved den der liggende Korskirke, dernæſt længere ude ved Vaagen ved Fiſkebryggen eller Fauſkebryggen, ved den Gaard, ſom tilhørte den i det Foregaaende omtalte Fin Formand, og endelig ved Mariakirken, altſaa ikke ſaa langt fra Kongsgaarden og Borgen. For Bymændene var der ikke nogen Tale om at forhindre Baglerne i at udføre ſit Ødelæggelſesverk, da Bryggerne, ſom det hederi Sagaen, vare afkaſtede, formodentlig af Baglerne ſelv. Dette maa formodentlig være at forſtaa ſaaledes, at de vare afbrudte der, hvor der var Adgang fra de ovenfor liggende Vejter og Almenninger, ſaaledes at Brandftifterne kunde ſtaa uforſtyrrede Som en Følge heraf varede det ikke længe, forinden den hele By langs Vaagen ſtod i lys Lue, og Birkebejnerne, der om Natten ſandſynligvis alle have været ſamlede omkring Borgen, mærkede Intet, førend de ſaa Byen brænde og forſiode, at al Redning var umulig De maatte endog paa Grund af den ſtærke Varme frygte for, at Ilden ogſaa ſkulde gribe fat i Borgen, der formodentlig tildels har beſtaaet af Forſkansninger af Træverk; af den Grund fandt de det raadeligft at overtrække Borgmuren med vaade Sejl og derved hindre Ilden fra at angribe denne, hvilket ogſaa lykkedes dem. Derimod afbrændte ſaa godt ſom hele det egentlig bebyggede Strøg af Byen med fem Kirker, lige fra Korskirken og helt ud til Sandbroen, alene med Undtagelſe af de Huſe, ſom laa paa den ſydlige Del af Overſiden af den der løbende lange Hovedgade, omtrent fra Nikolaskirkens Almenning At disſe bleve reddede, til- ſkreves af Samtiden Virkningerne af det Krucifix, ſom blev baaret imod Ilden fra Kolumba- eller Stenkirken. Paa den anden Side var det den hellige Sunnivas Skrin, ſom man tilſkrev Redningen af de paa Holmen liggende Bygninger, ſom Baglerne viſtnok ogſaa