Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


49 havde ladet ſig narre bort; men han vovede dog ikke for det Førſte at blive i Byen, og nøjedes med at lægge bi under Forbifarten og gaa op til Borgen for at paalægge Sigurd Borgarklet at kræve Hjælp af Bymændene. Ud paa Dagen fortſatte han ſin Færd ſyd- over og kom til Siggevaag paa Bømmelen. Samme Dag kom og- ſaa Baglernes Flaade til Byen og fortſatte ligeledes ſtrax ſin Rejſe fydover, da de fik Underretning om, at Sverre havde taget denne Bej. Da Sejlene paa Baglerſkibene bleve ſynlige fra det Sted, hvor Sverre havde lagt ſig ind, lod han ſine egne Skibe lægge ſig paa en ſaadan Maade, at de ikke kunde ſees fra Leden, hvor derfor Baglerne ſejlede forbi uden at opdage, at Fienderne laa ganſke nær- ved dem. Saaſnart de nu vare pasſerede forbi, lod han vende helt om og for i ſtørſte Skynding tilbage til Ber- gen, hvor han gik op til Sigurd Borgarklet og ſpurgte denne, hvad Hjælp han havde faaet. Hertil maatte Sigurd ſvare, at ingen havde villet høre paa hans Ord eller gjøre noget for ſin Konge. Kongen ſtævnede da et Thing, paa hvilket han holdt en meget ſkarp Tale til Byfolket og bebrejdede dem den Mangel paa Velvilje og det Fiendſkab, ſom han altid havde mødt fra denne Kant Saalænge Erling Jarl og Kong Magnus endnu levede, mente han, at dette paa en Maade kunde undſkyldes, medens det nu efter disſes Død kun var Oprør at hjælpe Røvere, ſom Baglerne, imod ſin retmæsſige Konge og ødelægge hans Rige. Men faafremt de fortſatte hermed, truede han med, at det ſkulde gaa dem galt, og at de, hvis de ikke gik ind paa de Forſlag, ſom han nu vilde fremſætte, ſkulde blive ſtraffede paa Gods og Lemmer, maaſke ogſaa paa Livet med. Paa Borgernes Vegne optraadte, efterat Kongen havde endt ſin Tale, deres Formand, Finn, med forfkjellige Udflugter, ſom imidlertid ikke bleve tagne for gode, ſaa at Enden blev, at man maatte gaa ind paa, hvad Kongen forlangte, og overlade ham 120 Mand, dels Kjøbmænd, dels Bønder Med denne Forſtærkning lagde Kongen atter ud fra Byen med 30 Skuder og ſejlede ſydover til Selbø, hvor han mødte Baglernes Flaade, ſom nu, efterat Fejl- tagelſen var opdaget, befandt ſig paa Tilbagerejſen. Sverre viſte ſig atter her ſom den overlegne i at manøvrere, men kunde dog under den Skudkamp, ſom opſtod, da man fra begge Sider ſtødte ſammen, ikke udrette noget mod Fiender-ne, hvorfor han ſøgte tilbage til Bergen. Han kom did ved Solopgang og trak ſine Skibe paa Land under Borgens Nordſide, medens Baglerne førſt ved Middagstid kom efter og da forſøgte at gjøre Landgang. De hindredes imid- lertid heri af Birkebejnerne, ſom efter ſin Konges Befaling havde O–c-. –uafm O–tye-. ’ 4